Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Selected Organization: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Brief description:
Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu, vārdu un uzvārdu, mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās( uz vecāku, vecvecāku tautību), ja var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Vārdu, uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikti Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā.
Beneficiaries:
Fiziska persona
Persona, kura vēlas mainīt vārdu ,uzvārdu, tautību.
Maximum period (in working days):
30
Process description
Documents and forms
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vārda, uzvārda ieraksta maiņai iesniedzamie dokumenti:
• persona, kura vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu Ministru kabineta noteiktu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemeslu;
• personu apliecinošs dokuments;
• nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem vecāku rakstveida piekrišanu vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
• gadījumā, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu un, ja nepilngadīga persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumu iesniedz tās tēvs vai māte, vai aizbildnis;
• ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu iesniedz tās aizgādnis;
• bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas vai rīcībnespējīgas personas interesēm;
• kvīti par valsts nodevas nomaksu EUR 71.00 apmērā (par vārdu un uzvārdu atsevišķi)
Tautības ieraksta maiņai iesniedzamie dokumenti:
• persona, kura vēlas mainīt savu tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu Ministru kabineta noteiktu rakstveida iesniegumu, kurā norāda tautības ieraksta maiņas iemeslu;
• personu apliecinošs dokuments;
• nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu;
• ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu iesniedz tās aizgādnis;
• tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību;
• nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
• ja persona ir rīcībnespējīga, bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību rīcībnespējīgas personas interesēm;
• persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” iesniedz Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” un ar radniecības dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt;
• izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;
• kvīti par valsts nodevas nomaksu EUR 71.00 apmērā.
Payments: View payments
Klātiene
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa (Ilūkstē)
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu 71,00 euro.
Apmaksu var veikt ar bankas pārskaitījumu uz Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, Reģ.Nr.90009117568, kontu:
CITADELE BANKA A/S PARXLV22
konts LV05PARX0012925680001
Swedbanka A/S  HABALV22
KontsLV25HABA0551028288065
Payments: View payments
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu, vārdu un uzvārdu, tautības ierakstu vai atteikumu  persona var saņemt atbilstoši pieprasījuma veidam.

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei
Payments: View payments
Klātiene
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa (Ilūkstē)