Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 28. jūlijā pēc plkst. 17, otrās kārtas rezultāti – 1. augustā pēc plkst. 17. Konkursa rezultāti tiks paziņoti e-pakalpojumā Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.


Pēc konkursa 1.kārtas rezultātu uzzināšanas 28. jūlijā reflektantam jāizlemj, vai viņš vēlas turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlas pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām.

Konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants iegūs tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta viņa 1. prioritātē.

Ja konkursa rezultātā neapstiprināsies 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants neiegūst. Tādā gadījumā studiju vietu var iegūt konkursa 2. kārtā. Pēc 1. kārtas rezultātiem var iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā reflektants ieguvis studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad šī studiju vieta viņam ir garantēta ar nosacījumu, ka no 31. līdz 1. augustam reflektants ieradīsies pirmās prioritātes studiju programmas augstskolā noslēgt studiju līgumu vai apstiprināt savu lēmumu slēgt studiju līgumu termiņā, kāds ir paredzēts atbilstošā augstskolā. Ja atbilstošajā augstskolā līgums tiek slēgts citā termiņā vai ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties augstskolā, bet ir vēlme saglabāt savu iegūto studiju vietu, laikā no 28. jūlija līdz 1. augustam plkst. 16. savā Portāla https://latvija.gov.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne „Apstiprināt iegūto vietu”. Tādā gadījumā studiju līgumu būs iespējams noslēgt citā - augstskolas norādītajā laikā (vairāk informācijas par līgumu slēgšanas termiņiem - augstskolu mājas lapās).


!Neapstiprinot savu vietu, reflektants izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iepriekš iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā iegūta studiju vieta, tomēr vēlēšanās uzsākt studijas izvēlētajā studiju programmā nav, tad  savā e-pakalpojumā jāaktivizē izvēlne „Atteikties no iegūtās vietas”. Līdz ar to reflektants atsakās no iegūtās studiju vietas. Konkursa nosacījumi neparedz prioritāšu maiņu pēc konkursa 1. kārtas.


!Atsakoties no iegūtās vietas, reflektants pilnībā izstājas no dalības vienotās uzņemšanas konkursā.

Ja konkursa 1. kārtā studiju vieta nav iegūta (ir provizoriski iegūtā vieta), tad no 28. jūlija līdz 1. augustam plkst. 16. savā e-pakalpojumā  jāaktivizē izvēlne Pieteikties 2.kārtai”, līdz ar to tiek apstiprināta dalība konkursa 2.kārtā, lai iegūtu studiju vietu. Konkursa 2. kārtā var iegūt apstiprinājumu savai provizoriski iegūtajai studiju vietai, vai arī iegūt studiju vietu augstākā prioritātē.


!Nepiesakoties 2. kārtai, reflektants izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.

Ja pēc konkursa 1. kārtas vairs nav vēlmes pretendēt uz studijām nevienā no izvēlētajām studiju programmām, tad savā e-pakalpojumā jāaktivizē izvēlne "Atteikties no dalības 2. kārtā".

Apstiprināt dalību konkursa 2. kārtā no 28. jūlija līdz 1.augustam plkst. 16.00 var arī:

ü      Pa tālruni 67089003 (darba dienās no plkst 8:00).

Plašāka informācija attiecīgajā laika periodā būs pieejama reflektanta Lietotāja kontā portālā https://latvija.gov.lv .