Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvesvietas deklarēšana
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā; Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, lai deklarētu dzīvesvietu Rīgā. Persona, iesniedzot jaunu dzīvesvietas deklarāciju, vienlaicīgi var arī norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, norādot laikposmu, kurā papildu adresē ir sasniedzama.
Pieprasījumu pakalpojuma saņemšanai personas dzīvesvietā var pieteikt pa tālruni 80000800 Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) dzīvesvietas deklarācija (skat. veidlapu) - jāiesniedz oriģināls;  
2) personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;  
3) dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
4) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;  
5) ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
6) dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu;
7) lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgā statusa vai fakta apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā);
8) ja pakalpojums tiek pieprasīts saņemšanai personas dzīvesvietā, persona vai personas pārstāvis iesniedz iesniegumu vai pakalpojumu piesaka pa tālruni;
9) ja pakalpojums tiek sniegts personas dzīvesvietā, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai samaksas atvieglojumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai, dokuments, kas apliecina personas invaliditāti (uzrāda personas ar šo statusu), ārstniecības iestādes izdots dokuments par traucētām pārvietošanās spējām (uzrāda personas līdz 74 gadu vecumam).
Elektroniski (bezmaksas) dzīvesvietas deklarāciju var iesniegt portālā www.latvija.lv, un par šo  e-pakalpojumu atbildīgā iestāde ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Informācija: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720  “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” ir 4,27 eiro. Valsts nodevu maksā pirms dzīvesvietas deklarācijas veidlapas iesniegšanas. Valsts nodevu iespējams samaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm.  Nav iespējams norēķināties skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm.
Valsts nodevas maksājumu var ieskaitīt arī Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu kontā.
Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rātslaukums 1, Rīga, reģistrācijas Nr. 90011524360  
Norēķinu konti:  
AS “SEB banka”  
Konta  Nr. LV11UNLA0002001130201,
SWIFT kods: UNLALV2X;
Luminor Bank AS Latvijas filiāle,
Konta Nr. LV44RIKO0020100000201,
SWIFT kods: RIKOLV2X .

Valsts nodevu nemaksā:
- politiski represētās personas;
- reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
- invalīdi;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
- pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
- personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
- personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
- reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
- personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts klātienē pēc iesniegto dokumentu pārbaudes un ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu aktualizēšanas Fizisko personu reģistrā. Pēc personas, viņas likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pieprasījuma Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā var saņemt apliecinājumu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs