Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ielu tirdzniecības atļauja (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Atļauja ielu tirdzniecībai tiek izsniegta tikai pēc aprēķinātās pašvaldības nodevas samaksas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
5 (piecu) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un pašvaldības nodevas samaksas dienas.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai tirdzniecības dalībniekam Olaines novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un tam klāt jāpievieno šādi dokumenti:
1.     rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā.
2. rakstisks saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldības dibināta iestāde.
3. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
4. ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
5. pārvietojamās mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
6. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;
7. speciālā atļauja (licence), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem (kopija).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Olaines novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Olaines novada Olaines pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 66954899
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@olaine.lv
Pasts Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieteikumu un nepieciešamos dokumentus tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata, pieņem lēmumu un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izsniedz rakstisku atļauju pašvaldības izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un pašvaldības nodevas samaksas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Olaines novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Olaines novada Olaines pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 66954899
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@olaine.lv
Pasts Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: