Bērna uzņemšana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rindā
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna reģistrēšana rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Izglītības pārvalde komplektē grupas no kārtējā gada 1.marta līdz 20.augustam, kad arī nosūta vecākiem izziņu par piešķirto vietu pirmsskolas izglītības iestādē (PII). Ja nav vietu izvēlētajā PII, piedāvā vietu citā PII. Ja nav vietu nevienā no PII, pieteikumu pārreģistrē uz nākamo mācību gadu.
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai bērnu reģistrētu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks iesniedz Valmieras novada Izglītības pārvaldei adresētu pieteikumu.

Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumus, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – rakstot ziņojumu no savas e-adreses, adresāta meklētājā rakstiet "Valmieras novada Izglītības pārvalde", izdariet attiecīgo izvēli logā "Izvēlieties veidlapu", aizpildiet iesniegumu un elektroniski parakstītu nosūtiet uz izvēlētās iestādes e-adresi.

Iesniedzot to klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.
Iesniedzot pieteikumu par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vai adoptētu bērnu, papildus jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru.
Pieteikumam par uzņemšanu speciālajā pirmsskolas izglītības programmā pievieno valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada Izglītības pārvaldes e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tel.64210697, liga.perkone@valmierasnovads.lv
Darba laiki
Pasts Valmieras novada Izglītības pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Grupu komplektācija notiek katru gadu no 1. marta līdz 20. augustam atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk - PII) uzņemamo bērnu skaitam, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, izglītības programmu, mācību gadu, kurā paredzēts uzsākt apmeklēt PII un vēlamās PII prioritārā secībā.
Pirms vietas piešķiršanas PII, Izglītības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā pārbauda bērna un vecāku deklarēto dzīvesvietas adresi.
Bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina šādā secībā:
* normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnus, ja Pārvaldē ir iesniegta izziņa no vecāka darbvietas;
* ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā un tam piešķirts ārpus kārtas statuss:
- bērns reģistrēts rindā uz PII maiņu, un viņam ir piešķirts ārpus kārtas statuss;
- bērns neapmeklē nevienu PII, un viņam ir piešķirts ārpus kārtas statuss;
- bērns reģistrēts rindā uz PII maiņu;
- bērns neapmeklē nevienu PII;
* ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā;
* ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā.
Dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem nodrošina vietu vienā PII.
Nodrošinot bērnam vietu PII, Pārvalde vecākam nosūta izziņu un informē attiecīgās PII vadītāju par uzņemamo bērnu.
Lai bērnu uzņemtu PII, vecākam, uzrādot bērna dzimšanas apliecību, jānoslēdz līgums ar PII.
Ja vecāki 14 kalendāro dienu laikā no izziņas reģistrēšanas brīža neierodas PII vai Pārvaldē, izziņa zaudē spēku un bērna vieta tiek anulēta, par ko Pārvalde rakstiski informē vecākus.
Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu kādā no vecāku izvēlētajām PII, Pārvalde piedāvā vietu citā PII, kurā ir brīva vieta.
Mācību gada laikā bērnus ar vietām PII nodrošina, ja attiecīgajās PII ir brīvas vietas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus