Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz:
- izkārtnes izvietošanas atļauju;
- mobilās reklāmas izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
- citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;
- sludinājumu izvietošanas atļauju.
Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Attīstības pārvalde izskata reklāmas vai reklāmas objekta projektu un septiņu darbdienu laikā (10 darbdienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums) un pieņem lēmumu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem) vai par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz Valmieras novada pašvaldībā reklāmas vai reklāmas objekta projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Iesniegumā jānorāda:

datus par reklāmas devēju un reklāmas izplatītāju: fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, juridiskai personai – nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas adresi (izņemot mobilo reklāmu);

laiku, uz kādu paredzēts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu (izņemot izkārtni);

krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu (mobilai reklāmai mēroga vietā norāda izvietošanas veidu); papildefektu raksturojumu (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Reklāmas izvietošanas atļaujas
Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija