Izziņas izsniegšana par personas deklarēto dzīvesvietu
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas izsniegšana par personas deklarēto dzīvesvietu (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Fizisko personu reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Izziņu par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu (Valmieras novada administratīvajā teritorijā) atkarībā no samaksātās valsts nodevas var saņemt vienas līdz piecu darbdienu laikā.
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pašvaldība no Fizisko personu reģistra sniedz ziņas tikai par personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, un šādu izziņu pašvaldībā pieprasīt var tikai persona pati par sevi vai tās pilnvarotais (notariāli apstiprināta pilnvara) vai likumiskais pārstāvis.
Pašvaldība var izsniegt arī izziņu par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu (uzrādot miršanas apliecību).
Viss pārējais - gan izziņa par trešās personas deklarēto dzīvesvietu (sievas/vīra utt.), gan izziņa par iepriekšējo/-ām deklarēto dzīvesvietas adresi - pieprasāms PMLP.

Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, personai jāuzrāda nepieciešamie dokumenti un jāaizpilda pieprasījums. Nepieciešamie dokumenti:
- personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
- pilnvarotā persona uzrāda pilnvaras oriģinālu;
- likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: apc@valmierasnovads.lv, tel.64207144
Darba laiki
Cits Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Maksājuma veikšana
Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no reģistra par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu ir 2,50 euro.
Nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:
- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni), kas jaunāki par 18 gadiem, vai bērni, kas jaunāki par 24 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Valsts nodeva, pieprasot informāciju par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu:
- piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 12,50 euro;
- divu stundu laikā (papīra formā) – 35,00 euro;
- triju darbdienu laikā (elektroniskā formā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) – 10,00 euro.

No samaksas ir atbrīvotas šādas personas:
- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
- persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Pašvaldības kontus skatīt labajā slejā "Informācija par pašvaldības kontiem"
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Informācija par pašvaldības kontiem
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu noteiktajā laikā atkarībā no samaksātās valsts nodevas apmēra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus