Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām
Īss apraksts:
Servitūts uz pašvaldībai piederošas zemes tiek nodibināts, personai iesniedzot gan iesniegumu par servitūta nodibināšanu, gan iesniedzot apliecinošos dokumentus servitūta nodibināšanas nepieciešamībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskā vai juridiskā persona, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai apbūves tiesīgā persona, energoapgādes komersants, elektronisko sakaru komersants vai lietotājs vai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai lietotājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Termiņš:
Gadījumos, kad tiek nodibināti aprobežojumi sakarā ar energoapgādes objekta, elektronisko sakaru tīklu vai ūdenssaimniecības objekta izbūvi, par kuru nodibināšanu, izbūvi un atlīdzības noteikšanu sakarā ar nekustamā īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu Īpašuma departamenta direktors ir pilnvarots parakstīt līgumus un nav nepieciešama atsevišķa Rīgas domes lēmuma pieņemšana, pakalpojuma saņemšanas termiņš ir līdz 20 darba dienām.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt uz e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) personas iesniegums;
2) apgrūtinājumu nodibināšanas nepieciešamību apliecinošie dokumenti;
3) situācijas plāns ar apgrūtinājuma izvietojumu un platību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Persona, kurai par labu vai tai piederošam vai valdījumā esošam nekustamam īpašumam par labu tiek apgrūtināts pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums ar lietu tiesībām vai nodibināts aprobežojums sakarā ar energoapgādes objekta, eletronisko sakaru tīklu vai ūdenssaimniecības objekta izbūvi, sedz izdevumus, kas saistīti ar:
1) pašvaldībai piederošās zemes vienības apgrūtinajuma plāna, atsevišķos gadījumos - arī zemes vienības situācijas plāna pasūtīšanu;
2) apgrūtinājuma reģistrēšanu Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informacijas sistēmā (Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kartība");
3) nepiecešamības gadījumā nostiprinājuma lūguma apgrūtinajuma reģistrēšanai zemesgrāmatā sagatavošanu pie zvērināta notāra (Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notaru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kartību");
4) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apgrūtinājuma reģistrēšanu zemegrāmatā (Zemesgrāmatu likums);
5) aprobežojumu nodibināšanas gadījumos sakarā ar energoapgades objekta, elektronisko sakaru tīklu vai ūdenssaimniecības objekta izbūvi tiek noteikta vienreizēja atlīdzība (Ministru kabineta 25.07.2006. noteikumi Nr. 603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu"; Ministru kabineta 16.05.2017. noteikumi Nr. 261 "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"; Ministru kabineta 16.08.2017. noteikumi Nr. 479 "Atlīdzības aprēķināšanas kārtība par centralizētās ūdensapgādes, centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentu var saņemt klātienē vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv