Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, kuram piešķirts personas kods un kura dzīvesvieta deklarēta Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, vai personai, kura ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par jaundzimušā aizbildni, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam. Tiesību uz pabalstu nav personai, kura saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Rīgas Sociālais dienests izskata pabalsta pieprasītāja iesniegumu, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un desmit darba dienu laikā par pieņemto lēmumu rakstveidā paziņo pabalsta pieprasītājam. Pabalstu piešķir un izmaksā mēneša laikā no pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rīgas Sociālais dienests piešķir materiālu atbalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. Vienreizēja pabalsta apmērs ir 150.00 EUR. Pabalstu izmaksu administrē Rīgas Sociālais dienests.
Pabalsta pieprasītājs vēršas Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā un reģistrējot bērna piedzimšanu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ārstniecības iestādes izziņu, kas apliecina bērna dzimšanas faktu, un lūdz piešķirt pabalstu.
1. Ja bērna piedzimšana reģistrēta citā Latvijas pilsētā vai pagastā, pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību (aizbildņi uzrāda Rīgas bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu oriģinālu).
2. Ja jaundzimušā vecāks ir bārenis un dzīvo citā Latvijas pilsētā vai pagastā, kuram ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir bijusi noteikta ārpusģimenes aprūpe un ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisijas lēmumu ir iekļauts palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai, pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību, Rīgas bāriņtiesas lēmuma par ārpusģimenes aprūpi oriģinālu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisijas lēmumu par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai.
3. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs un dokuments, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju sastādīts svešvalodā, tam nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt, ievietojot tos dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 11 Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā, vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot Rīgas Sociālā dienesta e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas Sociālais dienests
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048.
Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.
Maksājumi: Skatīt maksājumus