Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulības reģistrēšana
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā un kurām nav Civillikuma 32.-38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai), kā arī izņēmuma kārtā - nepilngadīgas personas.
Elektroniski iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
138
Termiņš:
Laulību reģistrē ne ātrāk kā viena mēneša laikā un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegts laulību iesniegums. Elektroniskais iesniegums ir iesniegts pēc tā pārbaudes un pieņemšanas dzimtsarakstu nodaļā, par ko tiek paziņots iesniedzējiem.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personām, kuras vēlas doties laulībā, jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.
Personām, kuras vēlas doties laulībā, jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) personu apliecinošs dokuments;
3) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu;
4) ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja;
5) ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā.
Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

COVID-19 infekcijas izplatības laikā tiek nodrošināta iesnieguma pieņemšana laulības reģistrācijai klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
E-pasts
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju saskaņā ar LR Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” - 14,00 EUR.
Valsts nodevu iespējams samaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm. Nav iespējams veikt maksājumu skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm.  
Valsts nodevas maksājumu var ieskaitīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu kontā.
Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90011524360
Konts Nr. LV44RIKO0020100000201
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods: RIKOLV2X .

No valsts nodevas atbrīvo, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu (valsts nodevu neiekasē, ja vienai no personām, kura reģistrē laulību, ir minētais statuss):
- personu ar I vai II invaliditātes grupu;
- personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
- daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Saskaņā ar Rīgas domes 01.12.2021. lēmumu Nr.1047  maksa:
- laulības  svinīga reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas telpās 70,00 EUR ;
- laulības reģistrācija ieslodzījuma vietā 79,00 EUR;
- laulības  reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām 199,00 EUR
Maksu par pakalpojumu iespējams samaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm. Nav iespējams veikt maksājumu skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm.
Maksu par pakalpojumu var ieskaitīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu kontā.
Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90011524360
Konts Nr. LV26RIKO0020100001010
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods: RIKOLV2X

Maksājumu veic pirms pakalpojuma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa