Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas saņemšana īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Tirdzniecības dalībnieks var būt juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību;
fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam termiņam, viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pašvaldībā dienas. Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs, ja tā rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, 5 darba dienu laikā izsniedz atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums pieprasāms elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu https://www.eriga.lv. (izmantojot e-pakalpojumu: https://www.eriga.lv/Default.aspx),vai klātienē, uzrādot dokumentu oriģinālus, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, kur Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists ieskenēs dokumentus un elektroniski pievienos iesniegumam.

Iesnieguma sagatavošanai iesniedzama šāda informācija:
1) ielu tirdzniecības dalībnieks (fiziskai personai norādāms vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību); juridiskai personai norādāms tās nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);
2) ielu tirdzniecības norises vieta, datums un laiks;
3) ielu tirdzniecībā realizējamās preču grupas;
4) ielu tirdzniecības dalībnieka kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

un šādi dokumenti (1., 2. un 3. punktā norādītie dokumenti noformējami atbilstoši pielikumā norādītajam paraugam):
1) aktuāla (atbilstoši dokumentu iesniegšanas gadam) ielu tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (A4 formātā) bez tirdzniecības vietas izvietojuma;
2) aktuāla un plānam atbilstoša ielu tirdzniecības vietas krāsaina skice vai vizualizācija vides kontekstā (jauniem risinājumiem), vai tās fotofiksācija vides kontekstā (atkārtoti iesniegtajiem risinājumiem) (A4 formātā);
3) detalizēts ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma izvietojums plānā mērogā 1:100 vai 1:50 (A4 formātā) ar izmēriem, piesaistēm, ietves/brauktuves brīvo platumu, kas saskaņots ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, ja darbība plānota ielas sarkanajās līnijās, norādot tirdzniecības vietas platību;
4) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts un pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma valdītāju un apsaimniekotāju;
5) ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;
6) ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka speciālā iekārta tiks ekspluatēta atbilstoši ražotāja prasībām un ievērojot ugunsdrošības noteikumus, ja paredzēta tirdzniecība no speciālām iekārtām ar karstām uzkodām vai bezalkoholiskajiem dzērieniem  izlejamā veidā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pašvaldības nodeva saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra saistošo noteikumu Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā” 16. punktu uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim netiek piemērota.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Ja dokumenti iesniegti klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, klients var norādīt, kurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra atrašanās vietā vēlas saņemt atbildi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs