Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai / sabiedriskai ēdināšanai publiskās vietās (Valmieras novada pašvaldība)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai" ietvaros:
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju IELU TIRDZNIECĪBAI, ielu tirdzniecības dalībnieks pašvaldībā iesniedz iesniegumu un, ja nepieciešams, atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" (skatīt saitē sadaļā `Cita informācija`) 15. punktā noteiktajam pievieno vēl šādus papildu dokumentus:

- tirdzniecības vietas fotofiksācija vai skice, izvietojums situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā, aizņemtās teritorijas platība un izmēri, kā arī objekta vizuālais dizaina risinājums vides kontekstā, kas tiek saskaņots Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienībā "Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa";

- pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts, norādot ielu tirdzniecības veikšanai nepieciešamās pieturvietas un laikus, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;

- saskaņojums ar pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieku, ja tirdzniecība paredzēta vietā, kas tirdzniecības veikšanas laikā aizsedz pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un reklāmas stendu.

SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības vietā ir atļauta tikai ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietai, izņemot sabiedrisko ēdināšanu publisko pasākumu laikā.

Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo vietu un publiskā vietā plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Ilze Janīte, ilze.janite@valmierasnovads.lv, tel.64207863, 313.kab.
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Maksājuma solis
Atļaujas prasītājs nomaksā nodevu saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības 2022.gada 24.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.67 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās” (skatīt saitē sadaļā `Cita informācija`).
Pašvaldības nodeva samaksājama pilnā apmērā pirms tirdzniecības uzsākšanas. Samaksātais nodevas maksājums netiek atmaksāts, ja netiek izmantota izsniegtā tirdzniecības atļauja.
Nodeva ieskaitāma pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā bankā, maksājuma mērķa sadaļā uzrādot tirdzniecības vietas adresi un datumu.
No pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksas tiek atbrīvotas šādas personas:

- Valmieras novadā dzīvesvietu deklarējušas personas ar pirmo un otro invaliditātes grupu, personas, kurām noteikts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss;

- pašvaldības, tās iestāžu rīkoto vai finansēto pasākumu atbalstītāji, saskaņā ar pašvaldības noslēgto sadarbības un/vai finansējuma līgumu;

- Ja pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums ir iznomāts ar mērķi veikt ielu tirdzniecību vai sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus;

- pašvaldības izglītības iestāžu "skolēnu mācību uzņēmumi", ja ielu tirdzniecību veic izglītības iestādes mācību programmas satura ietvaros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšanas solis
Pašvaldība piecu darbdienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz ielu tirdzniecības atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai.

Ja visas pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas ir aizņemtas, pašvaldība atsaka tirdzniecības dalībniekam izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai.

Ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiska pasākuma rīkošanai jāsaņem pašvaldības saskaņojums, tad ielu tirdzniecības atļauja pasākuma laikā tiek izdota pēc publiska pasākuma saskaņošanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus