Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu būvniecības/derīgo izrakteņu ieguves/grunts rakšanas vai pārvietošanas darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids (līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, iesniedz:
Iesniegumu MK noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”  26.punktā norādīto informāciju (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā - Pielikums Nr.1), kur norāda:
• iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
• iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
• zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese.
Iesniegumam pievieno:
• derīgo izrakteņu atradnes pasi;
• dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
• zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas karti vai plānu;
• dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
• ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
• ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
• ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
• ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Ja atklājas, ka iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt atļauju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Valsts nodeva  - 142,29 EUR
Pirms atļaujas saņemšanas samaksā Valsts nodevu 142,29 euro (viens simts četrdesmit divi euro, 29 centi) apmērā, pārskaitot valsts nodevu Rēzeknes novada pašvaldības norēķinu kontā LV56HABA0551026407356, AS Swedbank, HABALV22.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība