Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā (Rēzeknes novads)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa" ietvaros:
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) nosaka vai maina par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām zemes vienībām un zemes vienības daļām, kā arī plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām (turpmāk kopā – zemes vienība).
Pašvaldība nenosaka lietošanas mērķi tādai zemes vienībai, kas ir Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai valsts drošības iestādes valdījumā vai lietošanā.
Lietošanas mērķi nosaka, lai zemes vienībai noteiktu kadastrālo vērtību. Lietošanas mērķis ir viens no būtiskākajiem kadastrālo vērtību ietekmējošiem datiem, jo tas raksturo zemes likumisko izmantošanu (t.i., pašreizējo izmantošanu vai pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā norādīto atļauto izmantošanu).

Lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai ja zemes vienībai lietošanas mērķis nav noteikts.

Lietošanas mērķa maiņu ierosina šādos gadījumos:
 zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem:
 Ja tai pievieno zemes vienību vai daļu no blakus esošas zemes vienības;
 Ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
 izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids vai telpu grupas lietošanas veids, ja telpa atrodas būvē, kuras galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas";
 ja neapbūvētai zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis neatbilst spēkā esošā detālplānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai;
 pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
 pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Termiņš tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2013. noteikumos Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” noteiktajiem termiņiem un kārtībai.
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā norāda:
1.1. atmežojamās platības zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja kontaktinformāciju;
1.2. atmežojamās platības atrašanās vietu un plānoto lauksaimniecisko darbību;
1.3. atmežojamo platību sadalījumā pa meža nogabaliem;
1.4. informāciju par kompensētās mežaudzes platību un ieaudzēšanas vietu, ja atmežojamā platība tiek kompensēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību;

Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/12/iesniegums_Par_atlaujas_izsniegsanu_LIZ_ierikosanai_meza.doc

2. Pasūtītājs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
2.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru vai pilnvarojuma līgumu, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
2.2. zemes robežu plānu ar iezīmētām ierīkojamās lauksaimniecības zemes (atmežojamās meža zemes) robežām;
2.3. atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par koku ciršanu mežā.
3. Pašvaldība izvērtē lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību normatīvajiem aktiem:
a. Ja lauksaimniecības zemes ierīkošana atbilst normatīvajiem aktiem, pašvaldība nekavējoties nosūta pasūtītā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei un Valsts meža dienestam atzinuma sniegšanai;
b. ja lauksaimniecības zemes ierīkošana neatbilst normatīvajiem aktiem, pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju;
4. Ja a.punktā minēto institūciju atzinumi ir pozitīvi, vietējā pašvaldība nekavējoties rakstiski informē darbības ierosinātāju, ka divu mēnešu laikā vietējā pašvaldībā jāiesniedz ierīkojamās lauksaimniecības zemes (atmežojamās platības) izvietojuma plāns, ko izgatavojis mērnieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu.
5. Pēc 4.punktā minētā plāna saņemšanas vietējā pašvaldība iesniedz Valsts meža dienestā pieprasījumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai. Valsts meža dienests aprēķina kompensācijas apmēru un nosūta pašvaldībai, kura tā tālāk nodod pasūtītājam.
6. Darbības ierosinātājs triju darbdienu laikā pēc valstij atlīdzināmās kompensācijas samaksas iesniedz vietējā pašvaldībā informāciju par veikto  maksājumu.
7. Vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas (administratīvā akta) izdošanu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki