Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Termiņš noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteikumiem.
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu, elektroniski pa e-pastu vai e-adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā lūdz anulēt ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu.
2. Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
2.1. īpašuma vai īres tiesību apliecinošu dokumentu, vai citu dokumentu, kurš apliecina personas tiesības dzīvot norādītajā deklarētajā dzīvesvietā;
2.2. fiziskai personai jāuzrāda pase, pilnvarotai personai – arī notariāli apliecināta pilnvara;
2.3. juridiskai personai – dokuments, kas paliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu (statūti, pilnvara).
3. Uz iesnieguma pamata pašvaldības iestāde pārbauda deklarētās dzīvesvietas ziņu patiesumu.
4. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos:
4.1. dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
4.2. attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
5. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde aktualizē Fizisko personu reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, pa pastu, elektroniski uz e-adresi vai e-pastu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: