Dzimšanas, laulības un miršanas apliecību, izziņu, reģistra kopiju vai datorizdruku no civilstāvokļa aktu reģistriem atkārtota izsniegšana
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai izziņu un saņemt šos dokumentus normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts; nepilngadīgas personas vecāki vai likumiskais pārstāvis; mirušas personas radinieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):23
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai atkārtoti saņemtu dokumentu,  persona dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e- pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu.

Iesniegumā norāda:
• vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
• pamatojuma dokumentu atkārtotas saņemšana nepieciešamībai;
• atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
• personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
• pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
• pilnvarotai personai - jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
• iesniegums - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.

VALSTS NODEVA par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem (saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 906 ,,Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”):
Par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību -  7 EUR.
No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
• personu ar I vai II invaliditātes grupu;
• personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
• personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu;
• bāreni vai bez vecāku apgādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
• daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Valsts nodevu samaksā pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas izsniegšanas.

Par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:
• ja personai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu, piedziņas, valsts pabalstu vai pensijas piešķiršanas lietās;
• aizbildnības vai aizgādības nodibināšanas lietās;
• politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
• personu apliecinošu dokumentu  izsniegšanas lietās notiesātām personām;
• uz paritātes pamata par civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par  savstarpēju tiesisko palīdzību.

PAŠVALDĪBAS NODEVA
• arhīva izziņas vai reģistra kopijas  izsniegšana      EUR 2,50
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki