Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu. Vārdu un uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā, savukārt tautību var mainīt pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku vai vecvecāku tautību), ja var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Administratīvo aktu izdod viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Vārdu vai uzvārdu var mainīt persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā minētajiem iemesliem:
1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu (vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu);
3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu;
6) personai mainīts dzimums;
7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
8) persona vēlas iegūt mātes vai tēva uzvārdu.

Persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

2. Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.

Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu "latvietis" vai "lībietis (līvs)".

Ja tautības ieraksts ir mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, to vienu reizi var mainīt arī pēc pilngadības sasniegšanas.
________________

Iesniedzot iesniegumu, personai ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumu var iesniegt:
- klātienē Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā (arī citu pašvaldību dzimtsarakstu nodaļās),
kā arī
- nosūtot no oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses), norādot adresātu - Tieslietu ministrija;
- klātienē Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā;
- elektroniski, nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
- pa pastu - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536.
________________
Saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 9. panta pirmo daļu valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71 EUR. Maksājumu veic pirms pakalpojuma saņemšanas.

Valsts nodeva nav jāmaksā:
1) ja viens no nepilngadīgās personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
2) ja persona pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.


Ja iesniegumu iesniedz klātienē Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā, valsts nodevas samaksa notiek, veicot pārskaitījumu (samaksa klātienē nav iespējama).
Saņēmējs: Kuldīgas novada pašvaldība,
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301, reģ.Nr.90000035590
SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr.LV26UNLA0011001130401.
___________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā
Telefons 63323845; 25484297
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai viena mēneša laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Lēmuma par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu saņemšana notiek atbilstoši tā pieprasīšanas veidam:
- nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi;
- elektroniski - e-adresē vai e-pastā ar drošu elektronisko parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus