Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Ādažu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ādažu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, atsevišķos gadījumos līdz 4 mēnešiem (Administratīvā procesa likuma 64.panta otrā daļa)
Izvēlētā teritorija: Ādažu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums, pievienojot vai uzrādot nepieciešamos dokumentus:

Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu:
1. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona);
2. Dzīvojamās telpas īres līgums (ja iesniegumu iesniedz nekustamā īpašuma īrnieks);
3. Tiesas sprieduma kopija vai laulības šķiršanu apliecinošs dokuments;
4. Citi dokumenti, kas pierāda lūguma pamatotību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Ādažu novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Ādažu novada Ādažu pagasta VPVKAC
Ādažu novada Carnikavas pagasta VPVKAC
E-pasts dome@adazi.lv
Pasts Korespondence
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67996007; 25750644
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:

1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;

2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 67996007; 25750644