Ārstniecības iestādes reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Ārstniecības iestādes ir ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, saimnieciskās darbības veicēji un komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, t.sk. ievērojot būvniecības jomu reglamentējošos normatīvos aktus atrodas atbilstoši tās darbībai projektētā vai pielāgotā ēkā un nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem un nodrošina ārstniecības pakalpojumus.

Ja ārstniecības iestāde reģistrē vairākas veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas (adreses), vienu pakalpojuma sniegšanas vietu (adresi) reģistrē kā pamatfiliāli (pamatadresi), pārējās ārstniecības iestādes veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas (adreses) – kā filiāles. Par ārstniecības iestādes struktūrvienību tiek norādīta jebkura pamatfiliālē vai filiālē izvietota ārstniecības iestādes daļa (nodaļa vai kabinets), kas izveidota noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu, tostarp telemedicīnas pakalpojumu, sniegšanai vai noteikta darbības profila īstenošanai.

Ārstniecības iestāde iesniedz Veselības inspekcijai iesniegumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu reģistru. Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām iesniegums iesniedzams Veselības inspekcijas oficiālajā elektroniskajā adresē.

Priekšnosacījumi ārstniecības iestādes vai filiāles iekļaušanai Ārstniecības iestāžu reģistrā ir:

1.attiecīgās fiziskās vai juridiskā personas atbilstība prasībām saimnieciskās darbības vai uzņēmuma darbības uzsākšanai, pamatdarbības vai blakusdarbības veida reģistrēšanai, ar norādi par atbilstošo saimnieciskās darbības veida veselības aizsardzības jomā NACE 2. red. statistiskās klasifikācijas kodu (nav attiecināms uz sociālo pakalpojumu sniedzēju veselības punktu);

2.ēkai vai telpai, kur sniegs veselības aprūpes pakalpojumus, ir jāatbilst obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, tostarp attiecībā...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Veselības inspekcijā jāiesniedz Iestādes vadītāja vai viņu pārstāvēt tiesīgās personas parakstīts:
• iesniegums ārstniecības iestādes reģistrācijai;
• īpašuma tiesību apliecinājums vai nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegta piekrišana ārstniecības iestādes reģistrēšanai tam piederošajā nekustamajā īpašumā;
• informācija par reģistrētu saimnieciskās darbības veida veselības aizsardzības jomā, ja tā ir reģistrēta kā blakusdarbība (kods atbilstoši NACE 2. red.);
• informācija par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātību atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību;
• iestādes apliecinājums par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām
• apliecinājums par vides pieejamību jaunreģistrējamai ārstniecības iestādei;
• Individuālā komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (ja nepieciešams saskaņā ar noteikumiem par valsts valodas zināšanu apjomu).


Vēršoties klātienē jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un jāuzrāda dokumentu oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Veselības inspekcijas e-adrese
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par ārstniecības iestādes vai tās filiāles reģistrēšanu vai atteikumu to reģistrēt, Veselības inspekcija paziņo:
1) elektroniski e-adresē;
2) elektroniski, uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi;
3) pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi; ‘
4) klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus