Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona. Papildus Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā ir noteiktas atsevišķas personas, kuras noteiktos gadījumos ir tiesīgas ierosināt publiskas personas mantas atsavināšanu.
Termiņš:
Atkarībā no personas juridiskā statusa, kura ierosina publiskas personas mantas atsavināšanu. Precīzāk aprakstīts likumā par Publiskas personas mantas atsavināšanu.
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atsavināšanas pieteicējs vēršas pašvaldībā ar iesniegumu, kurā norāda pašvaldībai piekrītošā/ piederošā nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru (var noskaidrot www.kadastrs.lv) un atsavināšanas ierosināšanas tiesisko pamatojumu:
1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei;
2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;
3) Zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei;
4) Zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;
6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;
8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumu, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – pakalpojuma apraksta labajā pusē izvēlieties kanālu "E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē", pēc autentifikācijas nonākot  ziņojuma sagatavē ar adresātu "Valmieras novada pašvaldība", izdariet attiecīgo izvēli logā "Izvēlieties veidlapu", aizpildiet iesniegumu un elektroniski parakstītu nosūtiet uz izvēlētās iestādes e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Pašvaldības īpašuma atsavināšana
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pēc nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas, Valmieras novada pašvaldība pieņem lēmumu par nosacīto cenu un samaksas termiņu. Atsavināšanas ierosinātājs saņems lēmumu un maksājuma rekvizītus, lai veiktu maksājumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pirkuma līgums tiek sagatavots un parakstīts tikai pēc maksājuma saņemšanas. Pirkuma līgums tiek saņemts klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus