Pakalpojuma "Aprūpe mājās" piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Pakalpojums "Aprūpe mājās" saņemšana (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni.  Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanai persona vai viņas likumiskais pārstāvis, Augšdaugavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) vai attiecīgajā pārvaldē, iesniedz šādus dokumentus:
1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2.iztikas līdzekļu deklarāciju un dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;
3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu klientam ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
6.dokumentus, no atbilstošās institūcijas, kas apliecina, ka likumīgie apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt aprūpi, ja to apstiprina sociālā darbinieka izvērtējums uzskatāmi:
6.1. apgādnieka slimības laiks;
6.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
6.3. apgādnieks ir pensijas vecuma persona un fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi;
6.4. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa;
6.5. apgādnieka nodarbinātība;
6.6. apgādnieka dzīvesvietas attālums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Apstrādes solis
Augšdaugavas novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālists 10 darba dienu laikā pēc norādīto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:
1. apmeklē personu tās dzīves vietā un sastāda dzīves vietas apsekošanas aktu;
2. novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam;
3. izvērtē personas vajadzības pēc sociālās aprūpes mājās pakalpojuma;
4. nosaka, kāds aprūpes mājās pakalpojuma veids, aprūpes līmenis un pakalpojuma apjoms personai ir nepieciešams;
5. sastāda individuālo rehabilitācijas plānu;
6. iesniedz dokumentus Sociālajam dienestam lēmuma pieņemšanai
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki