Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) nosaka vai maina par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām zemes vienībām un zemes vienības daļām, kā arī plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām (turpmāk kopā – zemes vienība).
Pašvaldība nenosaka lietošanas mērķi tādai zemes vienībai, kas ir Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai valsts drošības iestādes valdījumā vai lietošanā.
Lietošanas mērķi nosaka, lai zemes vienībai noteiktu kadastrālo vērtību. Lietošanas mērķis ir viens no būtiskākajiem kadastrālo vērtību ietekmējošiem datiem, jo tas raksturo zemes likumisko izmantošanu (t.i., pašreizējo izmantošanu vai pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā norādīto atļauto izmantošanu).

Lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai ja zemes vienībai lietošanas mērķis nav noteikts.

Lietošanas mērķa maiņu ierosina šādos gadījumos:
 zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem:
 Ja tai pievieno zemes vienību vai daļu no blakus esošas zemes vienības;
 Ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
 izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids vai telpu grupas lietošanas veids, ja telpa atrodas būvē, kuras galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas";
 ja neapbūvētai zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis neatbilst spēkā esošā detālplānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai;
 pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
 pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Fiziska persona, juridiska persona.
Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu MK noteikumu "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav - nomnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Vietējā pašvaldība 15 dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepiecie­šamo dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu saņemšanas nosaka vai maina lietošanas mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai ierosinātu lietošanas mērķu maiņu, jāiesniedz pieteikums.
Pieteikumā par lietošanas mērķa maiņu norāda:
- iesniedzēja vai pilvarotās personas vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi (! ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras kopiju);  
- nekustamā īpašuma lietošanas maiņas nepieciešamību, kas  ir pamatota ar gadījumiem, kas minēti lietošanas mērķa noteikšanas vai maiņas noteikumu 16. vai 17.punktā;
- nekustamā īpašuma mērķi - no kāda uz kādu būtu maināms un tā platību.

Papildu dokumenti iesniedzami gadījumos, kad lietošanas mērķa maiņas pamatojums ir nomas līgums (pievienojama nomas līguma kopija), tiesas spriedums (tiesas sprieduma kopija) vai lietošanas mērķis ir nosakāms zemes vienības daļai vai plānotajai zemes vienības daļai (pievienojams zemes plāns atbilstoši lietošanas mērķa noteikšanas vai maiņas noteikumu 22.2.apakšpunktam).

Pašvaldība, izvērtējot ierosinājumu par lietošanas mērķa maiņu uz neapgūtu apbūves zemi, noteiks papildus dokumentus, kādi nepieciešami (atbilstoši lietošanas mērķa noteikšanas vai maiņas noteikumu 35.1 punktam).

Pārējos gadījumos papildu dokumenti nav nepieciešami, jo pamatojums lietošanas mērķa maiņai ir pašvaldības izsniegtie dokumenti, kas ir pieejami starp pašvaldības struktūrām.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:
• e-adrese - e-adreses lietotājs nosūta iesniegumu uz pašvaldības e-adresi;
• e-pasts - persona nosūta uz dome@kuldiga.lv iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apliecināts ar drošu elektronisko parakstu;
•  klātiene - persona iesniedz iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā;
•  korespondence   -   persona nosūta iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai pa pastu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Alsungas pagasta pārvalde
Ēdoles pagasta pārvalde
Gudenieku pagasta pārvalde
Īvandes pagasta pārvalde
Kabiles pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sagatavoto lēmumu nosūta atbilstoši iesniegumā minētajam pakalpojuma saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus