Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Laulības reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
31
Termiņš:
Pēc iesnieguma saņemšanas notiek laulības izsludināšana, izliekot sludinājumu par laulībām Dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā uz vienu mēnesi. Laulības var notikt 1 mēnesi un 1 dienu pēc laulību iesnieguma iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Laulību var noslēgt, ja dzimtsarakstu nodaļai izsludinā
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā. Pēc iesnieguma pieņemšanas notiek izsludināšana, izliekot sludinājumu uz vienu mēnesi Dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Laulību Dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pēc izsludināšanas termiņa (viena mēneša), ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

Nepieciešamie dokumenti:
• noteiktas formas iesniegums iesniedzams personiski dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot pases; vai Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās iestādēs ārvalstīs , iepriekš saskaņojot laulības reģistrācijas laiku ar dzimtsarakstu nodaļu;
• vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas stājas laulībā, nav pilngadīga;
• personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā- dokuments, par iepriekšējās laulības izbeigšanos (uzrāda bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanu apliecinošus dokumentus - laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, tiesas spriedumu par laulības šķiršanu);
• ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par to, ka viņam nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā; dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā - jāiesniedz oriģināls.
• maksājumu kvīts par Valsts nodevas un maksas pakalpojumu samaksu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476743
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476743
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki