Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Laulības reģistrācija (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
31
Termiņš:
Personām ir tiesības salaulāties no viena mēneša līdz sešiem mēnešiem, skaitot no dienas, kad iesniegts laulības iesniegums.
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē: Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
1) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
2) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
3) izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
4) bijušā laulātā miršanas apliecību.
Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
Ja personas vēlas noslēgt laulību pie garīdznieka vai citā dzimtsarakstu nodaļā, iesniegums jāiesniedz  jebkurā Latvijas Republikas  dzimtsarakstu nodaļā ,pēc personu datu pārbaudes tiks izsniegta izziņa garīdzniekam  par dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga 6 mēnešus .
Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību
Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.
Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli, kas apliecināts ar Apostille. (Precīzāka informācija par dokumentu īstuma apliecināšanu un legalizāciju https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija).

Iesnieguma par laulības noslēgšanu elektroniska iesniegšana:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
1. Abi laulātie aizpilda vienu kopīgu iesniegumu par laulības noslēgšanu.
2. Kopīgo iesniegumu abi laulātie paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Iesniegumam jābūt parakstītam ar diviem (abu laulāto) drošiem elektroniskajiem parakstiem.
3. Parakstīto iesniegumu nosūta uz dzimtsarakstu nodaļas oficiālo elektronisko adresi vai e-pastu.

Valsts nodeva un maksa par pakalpojumiem par svinīgu laulības reģistrāciju jāsamaksā, iesniedzot iesniegumu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļas E-adrese
Klātiene Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476743, 65476744
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde, apmaksas kārtība
Tiek veikta sniegto ziņu pārbaude.
Pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs vienojas par laulības noslēgšanas laiku un vietu. Tiek veikta apmaksa

Apmaksu var veikt ar pārskaitījumu Augšfdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai uz norēķinu kontu:
CITADELE BANKA A/S PARXLV22
konts LV05PARX0012925680001
Swedbanka A/S  HABALV22
KontsLV25HABA0551028288065
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476743, 65476744
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki