Dzīvesvietas deklarēšana (pašvaldībā)
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvesvietas deklarēšana (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju" valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Iesniedzējs pakalpojumu saņem klātienes apmeklējuma laikā
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Ja persona vēlas dzīvesvietu deklarēt klātienē un adrese ir Rēzeknes novada teritorija, tā dodas uz kādu no Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēm vai pašvaldības administrāciju Rēzeknē. Dzīvesvietu deklarēt var pati persona vai tās likumiskais pārstāvis.
2. Lai deklarētu dzīvesvietu, personai jāuzrāda šādi dokumenti:
- personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
- dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu, un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.);
- pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
- lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
3. Persona iestādē iesniedz aizpildītu un parakstītu dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu jeb deklarāciju (to var aizpildīt arī uz vietas klātienē).
4. Pēc deklarācijas saņemšanas iestāde pārbauda, vai ziņas par:
- deklarējamo personu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā;
- deklarējamās dzīvesvietas adresi ir iekļautas Valsts adrešu reģistrā.
5. Pēc tam, kad šīs ziņas ir pārbaudītas, persona pašvaldības kasē samaksā valsts nodevu (ja šī persona neietilpst to personu lokā, kam šī nodeva nav jāmaksā) un uzrāda apliecinājumu par valsts nodevas nomaksu.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju" valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.
Valsts nodevu nemaksā:
- politiski represētās personas;
- reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
- invalīdi;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
- pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
- personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
- personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
- reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
- personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
- personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
- personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Dricānu apvienības pārvaldes struktūrvienība Dricānu pagasta pārvalde
Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Gaigalavas pagasta pārvalde
Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Kantinieku pagasta pārvalde
Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Nagļu pagasta pārvalde
Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Ozolmuižas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc 1.solī minēto darbību veikšanas iestādes pārstāvis aktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu un pēc pieprasījuma izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu (valsts nodeva par šīs informācijas saņemšanu ir 2,50 euro).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki