Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
• Juridiskā persona vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces.
• Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, un kura ir tiesīga pārdot noteiktas preces.
Termiņš:
Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija lēmumu pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Personai Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kur, kad un ar ko vēlas tirgoties, iesniegumam pievienojot visus nepieciešamos dokumentus - rakstisks saskaņojums ar pasākuma organizatoru (ja nepieciešams),
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (ja tirdzniecība paredzēta ne pašvaldības īpašumā), tirdzniecības vietas vizuālais izskats un apraksts (ja iecerētas vitrīnas, kioski u. tml.).
Atļauju izsniedz:
- SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" par ielu tirdzniecību pilsētā;
- Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija par ielu tirdzniecību novadā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Kuldīgas novada Alsungas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Skrundas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Iesniegumā norādītās informācijas pārbaude un, ja nepieciešams, Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldē tiek saskaņots tirdzniecības vietas vizuālais noformējums.


Pirms ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanas ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.
Nodevas samaksa pēc Kuldīgas novada pašvaldības izrakstītā rēķina ir veicama ar pārskaitījumu uz norēķinu rekvizītiem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301
Reģ. kods 90000035590
AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Kuldīgas novada domes Licencēšanas komisija, pēc iesnieguma izskatīšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski par to informējot iesnieguma iesniedzēju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki