Dzimšanas, laulības un miršanas apliecību, izziņu, reģistra kopiju vai datorizdruku no civilstāvokļa aktu reģistriem atkārtota izsniegšana
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem (Kuldīgas novads)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Dzimšanas, laulības un miršanas apliecību, izziņu, reģistra kopiju vai datorizdruku no civilstāvokļa aktu reģistriem atkārtota izsniegšana" ietvaros:
Īss apraksts:
Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai izziņu un saņemt šos dokumentus normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
- Tiesības iepazīties ar laulības reģistra ierakstu un pieprasīt laulības apliecību, izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai.

- Tiesības iepazīties ar dzimšanas reģistra ierakstu (izņemot reģistra ierakstu, kas saistīts ar adopciju) un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai.

- Tiesības iepazīties ar nepilngadīgas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.

- Tiesības iepazīties ar pilngadīgas adoptētas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts.

- Tiesības iepazīties ar nepilngadīgas adoptētas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir adoptētājam vai bērna likumiskajam pārstāvim.

- Tiesības iepazīties ar miršanas reģistra ierakstu un pieprasīt miršanas apliecību, izziņu par miršanas reģistrāciju vai miršanas reģistra ieraksta kopiju ir mirušā radiniekam.

- Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību.
Termiņš:
Izziņa no civilstāvokļa aktu reģistriem tiek izsniegta mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc pašvaldības nodevas samaksas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) personu apliecinošs dokuments;
3) pilnvarotai personai - pilnvara.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:
- klātiene (jebkurā dzimtsarakstu nodaļā);
- elektroniski, izmantojot e-adresi vai  e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
- izmantojot E-pakalpojumu Latvija.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļas e-adrese
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā
Pasts Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63323845; 25484297
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pirms izziņas saņemšanas jāsamaksā pašvaldības nodeva.
Ja pakalpojums tiek pieprasīts Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā, nodevas samaksa notiek, veicot pārskaitījumu (samaksa klātienē nav iespējama):

- par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona norāda precīzus pamatdatus – 2 EUR;
- par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona nenorāda precīzus pamatdatus – 4 EUR.

Saņēmējs: Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301
Reģ.Nr.90000035590
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.LV26UNLA0011001130401

- Pašvaldības nodeva nav jāmaksā par visu veidu dokumentu izsniegšanu uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Izziņas saņemšana
Izziņas saņemšana notiek atbilstoši tās pieprasīšanas veidam:
- klātienē Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā Kuldīgā vai Skrundā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
- elektroniski - e-adresē vai e-pastā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā