Dzimšanas, laulības un miršanas apliecību, izziņu, reģistra kopiju vai datorizdruku no civilstāvokļa aktu reģistriem atkārtota izsniegšana
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana (Kuldīgas novads)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Dzimšanas, laulības un miršanas apliecību, izziņu, reģistra kopiju vai datorizdruku no civilstāvokļa aktu reģistriem atkārtota izsniegšana" ietvaros:
Īss apraksts:
Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai izziņu un saņemt šos dokumentus normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
- Tiesības iepazīties ar laulības reģistra ierakstu un pieprasīt laulības apliecību ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai.
- Tiesības iepazīties ar dzimšanas reģistra ierakstu (izņemot reģistra ierakstu, kas saistīts ar adopciju) un pieprasīt dzimšanas apliecību ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai.
- Tiesības iepazīties ar nepilngadīgas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību ir vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.
- Tiesības iepazīties ar pilngadīgas adoptētas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību ir personai, par kuru ieraksts izdarīts.
- Tiesības iepazīties ar nepilngadīgas adoptētas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību ir adoptētājam vai bērna likumiskajam pārstāvim.
- Tiesības iepazīties ar miršanas reģistra ierakstu un pieprasīt miršanas apliecību ir mirušā radiniekam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošs dokuments atkārtoti tiek izsniegts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas un pēc valsts nodevas samaksas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, personas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, lai pēc pieprasījuma saņemtu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) personu apliecinošs dokuments;
3) pilnvarotai personai - pilnvara;
4) valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma pieteikšanas iespējas:
- klātiene;
- elektroniski - e-adresē vai e-pastā ar drošu elektronisko parakstu,
kā arī
- elektroniski -  portālos www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv (skatīties labajā pusē).
_________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļas e-adrese
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā
Telefons 63323845; 25484297
Citi elektroniski kanāli Civilstāvokļa aktu reģistri
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar 24.09.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” par atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu jāmaksā valsts nodeva 7 EUR.

Saņēmējs: Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301
Reģ.Nr.90000035590
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.LV26UNLA0011001130401

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
- personu ar I vai II invaliditātes grupu;
- personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
- daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:
- ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās;
- aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;
- politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
- personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām;
- uz paritātes pamata par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību.

Valsts nodevas samaksa jāveic pirms dokumenta saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Apliecības saņemšana
Apliecību saņem, ierodoties klātienē iesniegumā norādītajā dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā