Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulības reģistrācija (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā un kurām nav Civillikuma 32.-38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai), kā arī izņēmuma kārtā - nepilngadīgas personas.

Elektroniski iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi.
Termiņš:
Laulību reģistrē ne ātrāk kā viena mēneša laikā un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegts laulību iesniegums. Elektroniskais iesniegums ir iesniegts pēc tā pārbaudes un pieņemšanas dzimtsarakstu nodaļā, par ko tiek paziņots iesniedzējiem.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:
1. noteikta parauga personīgi kopīgi parakstīts iesniegums;
2. iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda katra laulājamā derīgs personu apliecinošs dokuments, laulības lieciniekiem laulības reģistrācijas dienā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
3. personas, kas agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda dokumentu par iepriekšējās laulības izbeigšanos – bijušā laulātā miršanas apliecību, dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību, likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu;
4. ja viena no personām, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, jāuzrāda vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja;
5. ārzemniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli ar tulkojumu latviešu valodā.

Pakalpojuma pieteikšanas iespējas:
1. klātiene - personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu;
2. elektroniski - e-adresē, e-pastā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu - pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Valsts nodeva jāsamaksā pirms laulības reģistrācijas, veicot pārskaitījumu uz kontu (skatīties 2.solī). Samaksa klātienē nav iespējama.
____________________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļas e-adrese
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā
Pasts Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63323845; 25484297
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti -
Saņēmējs: Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301
Reģ.Nr.90000035590
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.LV26UNLA0011001130401

Saskaņā ar 27.09.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem ir jāmaksā valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14 EUR.

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, veicot pārskaitījumu. Samaksa klātienē nav iespējama.

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
- personu ar I vai II invaliditātes grupu;
- personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
- daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

MAKSAS PAKALPOJUMI par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem saskaņā ar Kuldīgas novada domes 26.01.2023. lēmumu "Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, p. 58):
- laulības reģistrācijas ceremonija bez muzikālā noformējuma – 30 EUR (no maksas pakalpojumu samaksas atbrīvo, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, personu ar I vai II invaliditātes grupu, personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu);

- laulības reģistrācijas ceremonija vai kāzu jubilejas ceremonija ar muzikālo pavadījumu – 60 EUR (no maksas pakalpojuma maksas atbrīvo, ja tiek atzīmēta Zelta (50 gadu), Dimanta (60 gadu), vai Briljanta (70 gadu) kāzu jubileja un viens no kāzu jubilejas atzīmētājiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Kuldīgas novadā);

- laulības reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – 200 EUR.

Atvieglojumi no maksas pakalpojuma par laulības reģistrāciju:
- 25%, ja vienai no personām, kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta Kuldīgas novadā ir ne mazāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma par laulības reģistrācijas iesniegšanas dienas;
- 50%, ja abām personām, kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta Kuldīgas novadā ir ne mazāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma par laulības reģistrācijas iesniegšanas dienas.
________________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Laulības reģistrēšana
Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā (ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā), klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. Pakalpojums tiek sniegts Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, attiecīgās laulību reģistrācijas vietas piemērotība laulības reģistrācijai jāsaskaņo ar Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem. Pakalpojums ietver laulību reģistrācijas procedūru, tas neietver muzikālo pavadījumu, vietas noformējumu un citus papildu pakalpojumus.

Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas.

Pēc laulības reģistrācijas laulātie saņem laulības apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pieņemšana Skrundā