Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir fiziska persona – viens no jaundzimušā Kuldīgas novadā deklarēta bērna vecākiem vai persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
Termiņš:
Pabalstu piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesniegums pabalsta saņemšanai
Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt:
- klātienē Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
- nosūtot elektroniski uz Kuldīgas novada pašvaldības e-adresi vai e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pabalsta apmērs:
- 200 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas;
- 200 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna nodošanas aizbildnībā vai adopcijā;
- 100 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas;
- 200 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja bērna dzimšanas apliecībā ir ieraksts tikai par vienu no vecākiem vai viens no vecākiem miris un vecāka, kurš pieprasa pabalstu, deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.

Pilnu informāciju par pakalpojumu skat. sadaļā "Cita informācija" - Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti
(Kuldīgas novada dome; saistošie noteikumi; 01.10.2021).
_________________________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis: 63322469, 29579618
Fakss: 63341422
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@kuldiga.lv
2. solis / Informācijas apstrāde
Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļa, izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas un iegūstot nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju un izdara atzīmi par ziņu pareizību.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu pieņem Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pabalsta saņemšana
Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas. Pabalstu pārskaita pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (Kuldīgā)
Adrese: Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis: 63350107
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki