Uzmanību! Pēc darba beigšanas portālā vienmēr pārliecinieties, ka esat aizvēris savu lietotāja darba vietu gan jaunajā (oranžajā), gan vecajā (zaļajā) portālā.

  Atrasti 67 rezultāti (0,462 sekundes)


  Adoptētāja statusa piešķiršana

  Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību (piešķiršanu un anulēšanu) un palīdzību bērna adopcijas procesā. Klients iegūst adoptētāja statusu un saņem palī...

  Aizbildnības statusa piešķiršana

  Aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto savie...

  Aizgādnības statusa piešķiršana

  Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.

  Asenizatoru reģistrācija (Saldus novads)

  Pašvaldības reģistrē asenizatoru reģistrā komersantus (turpmāk – asenizators) vai saimnieciskās darbības veicējus, kuri sniedz decentralizētos kanalizācijas pakalpo...

  Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai

  Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības...