1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Pēc lietošanas noteikumu apstiprināšanas, lietotājs precizē informāciju , vai iesniegums tiek veidots paša, vai arī kādas pārstāvētās juridiskās personas vārdā, pēdējā gadījumā norādot un apstiprinot pārstāvētās juridiskās personas reģistrācijas numuru, kā arī norādot savu amatu un nodarbināto skaitu.

6. Pēc informācijas par autoru precizēšanas, lietotājs veic šādas darbības:
6.1. Lietotājs norāda šādu informāciju par nelaimes gadījumu: akta numurs un sastādīšanas datums; nelaimes gadījuma izmeklēšanas periods; laiks, kad noticis nelaimes gadījums; atzīme, vai nelaimes gadījums noticis pie cita darba devēja; nelaimes gadījuma smaguma pakāpi (cietušais ir gājis bojā, veselības bojājumi ir viegli, veselības bojājumi ir smagi, inficēšanās risks);
6.2. Lietotājs norāda informāciju par cietušo personu, ievadot šādu informāciju: personas kods; vārds; uzvārds; dzīvesvietas adrese;
6.3. Lietotājs norāda šādu papildus informāciju par nelaimes gadījumu un nelaimes gadījumā cietušo personu: cietušā amats, kuru pildot noticis nelaimes gadījums; cietušā darba stāžs attiecīgajā amatā; atzīme, vai ir veikta apmācība par darbu; nelaimes gadījuma traumējošo apstākļu apraksts; traumējošie faktori un nelaimes gadījuma cēloņi; papildus ziņas par nelaimes gadījumu;
6.4. Gadījumā, ja lietotājs ir norādījis, ka nelaimes gadījums ir noticis pie cita darba devēja, lietotājs norāda un apstiprina darba devēja reģistrācijas numuru (ja darba devējs ir juridiska persona) vai personas kodu (ja darba devējs ir fiziska persona);
6.5. Lietotājs norāda šādu informāciju par izmeklēšanas komisiju: komisijas izveidošanas datums; komisijas rīkojuma numurs; komisijas atzinums, vai nelaimes gadījums ir darba vide faktoru iedarbības rezultāts; komisijas dalībnieku vārdi, uzvārdi un amati;
6.6. Lietotājs pievieno nelaimes gadījuma aktam vismaz šādus elektroniskus dokumentus: „Rīkojums par komisijas izveidošanu”, „Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi”, „Cietušā paskaidrojums”.

7. Pēc nelaimes gadījuma akta datu aizpildīšanas, lietotājs apstiprina ievadītos datus, pēc kā sagatavotais nelaimes gadījuma akts tiek nosūtīti uz Darba inspekcijas informācijas sistēmu reģistrācijai.
7.1. Darba inspekcija normatīvajos aktos paredzētajos termiņos un kārtībā sagatavo un nosūta Pakalpojuma saņēmējam atbildes dokumentu, kuru tas var lejupielādēt caur Portālu.

8. Pakalpojuma izpildes statuss tiek reģistrēts un ir pieejams sadaļā „Mana darba vieta” zem izvēlnes "E-pakalpojumi". Katram pakalpojumam tiek attēlots tā izpildīšanas datums un tiek piešķirts unikāls e-pakalpojuma identifikācijas numurs.

9. Atbildes informācija tiek nosūtīta uz Portālu, kur tā kļūst pieejama lietotājam.

10. Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.