Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

  • Nosaukums: Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
  • Īss apraksts: Ja NG izmeklē darba devēja izveidota izmeklēšanas komisija, darba aizsardzības speciālists vai darba devēja norīkota persona, tad darba devējs visus akta eksemplārus ar pievienotajiem materiāliem septiņu darbdienu laikā pēc akta sastādīšanas iesniedz inspekcijā vai nosūta inspekcijai nelaimes gadījuma reģistrēšanai, izņemot gadījumu, kad konstatēts inficēšanās risks un NG, kad cietušajam darbspēju zaudējums ir uz laiku no 1-3 diennaktīm (MK not. Nr.950 42.p.). Darba devējs var neiesniegt aktu papīra formā, ja aktu un tā pielikumus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un iesniedz elektroniski. (MK not. Nr.950 43.p.). Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP89
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP89-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju