Darba inspekcijas atļauja bērna nodarbināšanai

  • Nosaukums: Darba inspekcijas atļauja bērna nodarbināšanai
  • Īss apraksts: VDI klienta - (Darba devēja) iesnieguma mērķis ir saņemt no VDI rakstveida atļauju bērnu-izpildītāju-nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos. Darba devējs atbilstoši atrašanās vietai iesniedz VDI rakstisku iesniegumu minētās atļaujas saņemšanai. Atļaujas tiek izsniegtas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.205 „Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas bērnu-izpildītāju nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, kā arī atļaujā ietveramie ierobežojumi”. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP86
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP86-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju