Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

  • Nosaukums: Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana
  • Īss apraksts: Pakalpojums paredzēts elektroniska iesnieguma iesniegšanai VDI direktoram ar mērķi apstrīdēt darba inspektora vai citas VDI amatpersonas pieņemtu lēmumu, administratīvo aktu vai faktisko rīcību. (piemēram, lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, rīkojumu, aktu par nelaimes gadījumu darbā, lēmumu par objekta darbības apturēšanu, atbildi uz iesniegumu, inspektora veikto rīcību konkrētā situācijā utt.), kā arī Valsts darba inspekcijas direktora tāda lēmuma saņemšanai, kurā izvērtēta inspektora rīcība, neapmeklējot VDI direktoru klātienē. Pakalpojuma izpilde tiek regulēta ar Valsts darba inspekcijas likuma 13. pantu, Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 81.pana pirmo un otro daļu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP82
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP82-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju