Apliecinājums koku ciršanai

  • Nosaukums: Apliecinājums koku ciršanai
  • Īss apraksts: Koku ciršanai mežā ir nepieciešams apliecinājums. Meža likumā ir noteikti gadījumi, kad koku ciršanai mežā apliecinājums nav vajadzīgs. Apliecinājumu izsniedz meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai tā pilnvarotai personai. Apliecinājuma derīguma termiņš sanitārajai cirtei - divi kalendārie gadi no izsniegšanas gada, pārējām cirtēm - trīs kalendārie gadi no izsniegšanas gada. Atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, nosaka īsāku apliecinājuma derīguma termiņu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts meža dienests
  • Īss nosaukums: EP81
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP81-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju