1. E-pakalpojuma "Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla www.latvija.lv lietotājs (turpmāk – Lietotājs) lieto Pakalpojumu.

2. Šis e-pakalpojums pieejams visiem vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv lietotājiem.

3. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

4. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma.

5. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu". 

6. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem, un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

7. Sadaļā „Iesniedzēja ievade” lietotājam tiek attēlota informācija no Iedzīvotāju reģistra par iesniedzēju, lietotājam jānorāda kontaktinformācija, lai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA) varētu sazināties ar iesniedzēju.

8. Pēc pogas „Turpināt” nospiešanas notiek pāriešana uz pakalpojuma nākamo soli un uzturlīdzekļu izmaksas pamatojuma un bērnu datu definēšanu.

9. Sadaļā „Pamatošana”, norādīta tabula ar datiem par bērniem, sadaļā „Jūsu aprūpē” jāatzīmē bērnus, par kuriem vēlas saņemt uzturlīdzekļus. Attiecīgās sadaļas ietvaros nepieciešams norādīt arī vai uzturlīdzekļus vēlamies saņemt savam uzturam, vai bērnu uzturam, kuri atrodas jūsu aprūpē, kā arī jānorāda, kura vecāka vietā vēlaties saņemt uzturlīdzekļus.

Ja nepieciešamā informācija par bērniem nav izgūta automātiski, to iespējams pievienot ar ievades lauku palīdzību. Ievades laukos jānorāda bērna personas kods, bērna vārds vai vārdi un bērna uzvārds, un jānospiež poga „Pievienot bērnu”.

Manuāli ievadīto informāciju par bērnu pēc saglabāšanas iespējams labot vai dzēst.

10. Datu formas apakšā tiek attēlotas divas pogas: nospiežot pogu „Atpakaļ”, notiks atgriešanās iepriekšējā formā, ievadītie dati tiks saglabāti. Nospiežot pogu „Tālāk”, tiks turpināts e-pakalpojums.

11. Sadaļā „Detalizācija” lietotājam atzīmējot attiecīgo pogu: „Izsniegt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā man personiski” , „Nosūtīt pa pastu uz adresi”, logā ievadot adresi, vai „Nosūtīt uz e-pastu”,  jānorāda informācija par veidu, kādā lietotājs vēlas saņemt lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus.

12. Zemāk jāaizpilda lauki kredītiestādes konta norādīšanai. Lietotājam jānorāda bankas nosaukums (izvēlas no piedāvātā saraksta), blakus esošie lauki tiek aizpildīti automātiski ar bankas nosaukumu un kodu. Iesniedzējam laukā „Iesniedzēja konta numurs” jānorāda konta numurs uzturlīdzekļu pārskaitīšanai.

13. Formas apakšā tiek attēlotas divas pogas: nospiežot pogu „Atpakaļ”, notiks atgriešanās iepriekšējā formā, ievadītie dati tiks saglabāti, nospiežot pogu „Tālāk”, tiks turpināts e-pakalpojums.

14. Sadaļā „Apstiprināšana”, lietotājam jāpārbauda vai ievadītie dati ir pareizi.

15. Sadaļā „Apstiprināšana” pirms datu nosūtīšanas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, lietotājam jāatzīmē izvēles rūtiņas pretim apgalvojumiem: „Apliecinājums, ka uzturlīdzekļi no personas, kurai saskaņā ar tiesas nolikumu uzlikts uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, nav saņemti”, „Apliecinājums, ka lietotājs apzinās sekas par nepatiesu datu sniegšanu” un “Apliecinājums, ka lietotājs ir informēts par apstākļiem, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas”.

  1. Apliecinu, ka līdz iesnieguma iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā neesmu saņēmis(-usi) uzturlīdzekļus no vecāka vai tos esmu saņēmis(-usi) nepilnā apmērā.
  2. Esmu informēts(-a), ka man ir pienākums paziņot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, triju darbdienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās. Šādi apstākļi ir:

­          bērns(-i) faktiski vairs neatrodas manā aprūpē (izņemot gadījumus, ja iesniegumu iesniegusi pilngadīga persona par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam);

­          neturpinu iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā (ja iesniegumu iesniegusi pilngadīga persona par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam);

­          man vai bērnam(-iem), par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, vairs nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;

­          parādnieks maksā uzturlīdzekļus;

­          bērna(-u) uzturēšanai, par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, man ārvalstī piešķirts pabalsts vai cita materiālā palīdzība, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem uzturlīdzekļiem; 

­          uzturlīdzekļus saņemu administratīvā procesa ietvaros, un parādnieks īsteno bērna aprūpi Civillikuma 177. panta ceturtās daļas un 178. panta otrās daļas izpratnē;

­          bērns(-i), par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, stājies(-ušies) laulībā;

­          tiesas nolēmums, uz kura pamata man veic uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir zaudējis spēku;

­          notariālais akts, kas ietver vienošanos par periodiskajiem uzturlīdzekļu maksājumiem bērnam(-iem), uz kura pamata man veic uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir izbeigts vai grozīts;

­          persona, kuras vietā es saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, vairs nav bērna(-u) vecāks;

­          iestājušies citi šeit neminēti apstākļi, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

  1. Esmu informēts(-a), ka uzturlīdzekļus izmaksā līdz dienai, kad beidzas uzturlīdzekļu izmaksas termiņš, ja tas uzturlīdzekļu piešķiršanas brīdī jau ir bijis zināms, vai līdz dienai, kad iestājies apstāklis, kura dēļ izbeidzama uzturlīdzekļu izmaksa.
  2. Esmu informēts(-a), ka uzturlīdzekļu izmaksu uzsāk ar nākamo kalendāra mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas par uzturlīdzekļu izmaksu. Uzturlīdzekļus izmaksā par iepriekšējo mēnesi (izņemot Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 14. panta otrajā daļā noteikto gadījumu, kad uzturlīdzekļus izmaksā par visu iepriekšējo laikposmu, par kuru uzturlīdzekļi aprēķināti).
  3. Esmu informēts(-a), ka man ir pienākums atmaksāt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai:

­          visas man nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas, kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus;

­          likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām;

­          man izmaksātās uzturlīdzekļu summas, ja esmu apzināti sniedzis(-usi) nepatiesas ziņas vai noteiktajā laikā neesmu paziņojis(-usi) par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

  1. Esmu informēts(-a), ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums piedzīt no manis visas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas, kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus, un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām.

16. Formas apakšā tiek attēlotas divas pogas: nospiežot pogu „Atpakaļ”, notiks atgriešanās iepriekšējā sadaļā, ievadītie dati tiks saglabāti. Nospiežot pogu „Nosūtīt UGFA”, notiks e-pakalpojuma pabeigšana, un datu nosūtīšana Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai. Ja nav atzīmētas izvēles rūtiņas pretim visiem apgalvojumiem, poga „Nosūtīt UGFA” nav aktīva.

Pēc iesnieguma nosūtīšanas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai tiek attēloti paziņojumi:
"Jūsu iesniegums ir veiksmīgi nosūtīts Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai (UGFA)";

Atgādinām, ka papildus iesniegumam Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā jāiesniedz šādi dokumenti:

a. tiesas nolēmuma norakstu, ja par uzturlīdzekļu piedziņu lēmusi ārvalsts tiesa;
b. ārvalsts tiesu izpildītāja izsniegtās ziņas par to, ka uzturlīdzekļu piedziņa no parādnieka nav iespējama vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, vai kompetentas ārvalsts iestādes izdotu dokumentu par piespriesto, bet nesamaksāto uzturlīdzekļu maksājumu summu un datumu, kad šī summa aprēķināta, ja tiesas nolēmuma izpilde notiek ārvalstī;
c. pilnvarojumu apliecinošu dokumentu, ja iesniedzējs iesniegumu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību.

 
Dokumentus var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010

17. Zem paziņojumiem, uzklikšķinot uz saites “Lai apskatītu sava iesnieguma statusu nospiediet šeit” iespējams pāriet uz nākamo e-pakalpojumu “Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu”. Pakalpojuma ietvaros lietotājs saņem informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, kurās lietotājs reģistrēts kā iesniedzējs.

18. Pēc informācijas saņemšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz pogas “Beigt”.

19. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.