1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma.


3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".


4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.


5. Tiek atvērta forma „Personas izvēle”, kurā e-pakalpojuma saņēmējam jāizvēlas persona, kuras sodus vēlas apskatīt un ja nepieciešams, apmaksāt.

Atzīmējot radiopogu „Trešā persona” iespējams apmaksāt citas personas administratīvā pārkāpuma protokola sodu, aizpildot laukus „Administratīva protokola numurs” un „Dzimšanas datums” ar atbilstošo informāciju.

Lai apskatītu protokolus no Sodu reģistra arhīva datu bāzes, jāatzīmē rūtiņa „Atlasīt informāciju no Sodu reģistra arhīva datu bāzes”.


6. Lai aplūkotu datus, jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.


7. Tiek atvērta pakalpojuma forma „Ziņu attēlošana”, kurā tiek attēloti administratīvo pārkāpumu protokoli un soda kvītis no Sodu reģistra un CSDD reģistra.

Sodu reģistrā tiek uzkrātas ziņas par personai piemērotajiem administratīvajiem sodiem, t.sk. par personai veikto pārbaudi alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai.

CSDD reģistrā tiek glabāti administratīvie sodi, kas ir piemēroti bez pārkāpuma izdarītāja klātbūtnes un tādēļ sodi tiek piestādīti transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam.


8. Lai apskatītu detalizētu informāciju no Sodu reģistra datubāzes par administratīvā pārkāpuma protokolu vai soda kvīti un izdevumiem, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm, jāuzklikšķina uz protokola vai soda kvīts numura. Lai atgrieztos pie kopējā protokolu saraksta, ir jānospiež spiedpoga „Atpakaļ”.


9. E-pakalpojumā var apmaksāt tikai Sodu reģistrā esošos administratīvā pārkāpuma sodus. CSDD reģistrā esošos sodus var apmaksāt e.csdd.lv e-pakalpojumu portālā.

Lai uzsāktu Sodu reģistrā esoša administratīvā pārkapuma soda apmaksu, jāizvēlas apmaksājamais(-ie) sods(-i), atzīmējot rūtiņu(-as) „Apmaksāt”.

Lai turpinātu administratīvā pārkāpuma soda apmaksu, jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

Lai apmaksātu vai apskatītu detalizētu informāciju par CSDD reģistra esošo administratīvā pārkāpuma protokolu, ir jāuzklikšķina uz saites „Apmaksāt”. Pēc tam interneta pārlūkā tiek atvērta jauna cilne un attēlots e.csdd.lv e-pakalpojumu portāls, kurā ir jāizpilda dotās norādes.

Lai atgrieztos pie kopējā administratīvo pārkāpumu saraksta, interneta pārlūkā ir jāpārslēdzas uz iepriekšējo cilni.


10. Tiek atvērta forma „Datu akceptēšana”, kurā tiek attēlota maksājuma veikšanai nepieciešamā informācija par izvēlēto administratīvā pārkāpuma sodu(-iem).

Administratīvā pārkāpuma sodu iespējams apmaksāt daļēji, spiežot uz saites ”Labot” un ievadot vēlamo apmaksas apjomu. Apmaksas apjoms un atlikusī maksājuma daļa nedrīkst būt mazāks par 1 Eiro.

Lai saņemtu informāciju par maksājuma statusu, obligāti jāievada e-pasta adrese. Ievadītā e-pasta adrese tiek reģistrēta portāla Latvija.lv personas profila kontaktinformācijā.

Lai veiktu pakalpojuma apmaksu, jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.


11. Lai veiktu apmaksu, jāuzklikšķina uz spiedpogas „Veikt maksājumu” un jāveic maksājums caur kādu no portālā https://latvija.gov.lv pieejamajām internetbankām, sekojot dotajām norādēm.


12. Pēc apmaksas veikšanas un informācijas par apmaksu saņemšanas no Valsts kases, sistēma personai uz 4.solī norādīto e-pasta adresi nosūta paziņojumu: „Pakalpojums ir apmaksāts!”

Pēc soda apmaksas veikšanas e-pakalpojumā, soda statuss tomēr var tikt atgriezts kā „Apstrādē” līdz brīdim, kamēr informācija par veikto sodu nomaksu no Valsts kases nebūs nonākusi līdz Sodu reģistra informācijas sistēmai. Tikai pēc informācijas saņemšanas no Valsts kases par soda naudas saņemšanu, attiecīgā soda statuss tiek mainīts uz statusu: „Samaksāts” E-pakalpojumā var tikt atgriezti šādi maksājumu un sodu statusi:

• Apstrādē;

• Nesamaksāts;

• Samaksāts;

• Pārmaksāts

Sodu protokoliem var būt attiecīgi statusi:

• Aktīvs

• Arhīvā

Informācija par sodu nonāk Sodu reģistra Arhīva datubāzē pēc viena kalendārā gada, skaitot no pēdējā soda izpildes datuma. Sodus, kas atrodas Sodu reģistra Arhīva datubāzē, nav iespējams samaksāt e-pakalpojuma ietvaros. Šādu sodu apmaksa jāveic sazinoties ar iestādi, kas sodu piemērojusi.


13. Ja izgūstot informāciju par trešās personas naudas sodiem parādās ziņojums: „Nevar atrast trešās personas naudas sodus vai ekspertīzes, kas ir jāapmaksā”, tad Sodu reģistrā nav atrodami trešās personas sodi, kurus ir iespējams apmaksāt, izmantojot e-pakalpojumu.


14. Ja, izmantojot e-pakalpojumu, sods nav pieejams apmaksai, tad Sodu reģistrā nav informācijas par maksājuma kontu.


15. Pakalpojuma saņēmējam vietnē https://latvija.gov.lv ir nodrošināta iespēja ziņot par konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Ziņojuma par neprecizitātēm un nepilnībām maksimālais simbolu skaits ir 4 000 (ar atstarpēm).

Papildus pakalpojuma saņēmējam ir iespēja ziņot arī iesniedzot iesniegumu Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā Bruņinieku ielā 72B, Rīgā vai arī nosūtot iesniegumu elektroniski E-adresē.