1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Tālāk".

5. Uzsāktajam e-pakalpojums tiek piešķirts unikāls identifikācijas numurs, un turpmākā informācija par pakalpojumu un tā izpildi būs pieejama sadaļā „E-pakalpojumi”.

6. Tiek atvērta datu ievades forma, kurā jāievada personas, par kuras reģistrācijas dzīvesvietā spēkā esamību vēlaties pārliecināties, personas kods un adrese, kuru vēlaties pārbaudīt.

    * Personas kods jāievada formātā NNNNNN-NNNNN.

    * Aizpildot adreses datu laukus, ieteicams ievērot instrukcijas beigās pievienotos norādījumus "Kā pareizi aizpildīt adreses datus". Lietotājam norādījumi par adreses lauku pareizu aizpildīšanu ir pieejami arī e-pakalpojuma izpildes gaitā, uzklikšķinot uz saites "Instrukcija, kā pareizi ievadīt adresi".

7. Pēc datu ievadīšanas nospiediet spiedpogu "Pārbaudīt".

8. Jūsu ievadītie dati tiek pārbaudīti Iedzīvotāju reģistrā, un kā pārbaudes rezultāts tiek attēlots kāds no paziņojumiem:

    * "Norādītajai personai ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā norādītajā adresē";

    * "Norādītajai personai nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā norādītajā adresē".

Ja persona ar norādīto kodu nav iekļauta Iedzīvotāju reģistrā, personai nav noteikta statusa Latvijas Republikā, personai ir mainīts personas kods vai persona ir mirusi, tad pārbaudes rezultātā tiek attēlots attiecīgi kāds no paziņojumiem:

    * "Ziņas par norādīto personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, personai nav noteikta statusa Latvijas Republikā vai personai ir mainīts personas kods";

    * "Iedzīvotāju reģistrā ir iekļautas ziņas par norādītās personas nāvi".

9. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Kā pareizi aizpildīt adreses datus

Ievadītajai adresei precīzi jāatbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajai adresei. Iedzīvotāju reģistrā adrešu dati tiek iekļauti atbilstoši Valsts adrešu reģistrā iekļautajām ziņām. Neprecīzi vai nepilnīgi aizpildīti adreses dati var būt viens no iemesliem, kāpēc pakalpojuma rezultātā tiek attēlots paziņojums, ka personai nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā norādītajā adresē.

Pārbaudot adresi, kas atrodas Rīgā, jānorāda arī pilsētas rajons vai priekšpilsēta, kurā atrodas pārbaudāmā adrese.

Lauks „Priekšpilsēta/ pilsēta/ pagasts/ lauku teritorija” jāaizpilda arī gadījumā, ja pārbaudāmās adreses pagasta, pilsētas vai lauku teritorijas nosaukums sakrīt ar novada nosaukumu, piemēram, Aizkraukles novads un pilsēta Aizkraukle vai Salacgrīvas novads un Salacgrīvas lauku teritorija.

Lauks „Ciems” jāaizpilda arī gadījumā, ja pārbaudāmās adreses ciema nosaukums sakrīt ar novada, pagasta vai lauku teritorijas nosaukumu, piemēram, Ādažu novads un ciems Ādaži vai Liepupes pagasts un ciems Liepupe.

 

Ja adresei mājas vai dzīvokļa numurs sastāv no cipariem un burtiem, piemēram, 3B, tad attiecīgā laukā „Mājas numurs” vai „Dzīvokļa numurs” mājas vai dzīvokļa numurs rakstāms, neatdalot cipara un teksta daļu ar atstarpi vai kādu citu simbolu, piemēram, 3B, kā arī neliekot aiz numura punktu.

Ja adresei mājas numurs sastāv no dubultnumura, tad laukā „Mājas numurs” tas rakstāms, ciparu daļai paredzētajā laukā norādot pirmo numuru un teksta daļas laukā ievadot slīpsvītru kopā ar atlikušo numura daļu, piemēram, 32 un /34.

Norādot korpusu, tas rakstāms bez „k-”, piemēram, 3, nevis k-3, kā arī aiz numura neliekot punktu.

Mājas nosaukums rakstāms, neliekot to pēdiņās, piemēram, Lielmazbērziņi. Ja mājas nosaukums sastāv no vairākiem vārdiem, tad tie jāatdala ar vienu tukšumzīmi, piemēram, Mazie lielbērziņi. Ja mājas nosaukums satur ciparus, tie rakstāmi mājas nosaukuma, nevis mājas numura laukā.

Adreses datus var aizpildīt gan ar lielajiem, gan ar mazajiem burtiem.