Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar personas apliecību (eID karte ar aktualizētu elektronisko parakstu) vai elektroniskā paraksta viedkarti. Tas iespējams divos veidos:

a) uzklikšķinot uz saites “Mana darba vieta”, kas izvietota portāla labajā augšējā stūrī;
b) izvēlētā e-pakalpojuma apraksta skatā, nospiežot uz saites “Uzsākt e-pakalpojumu ”.
Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz e-pakalpojuma nosaukuma saites.

1. Uzsākot e-pakalpojumu, jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu “Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Tālāk".

2. Tiek atvērta e-pakalpojuma forma, kurā jānorāda:
- vai vēlaties uzrādīt aizliegumu vai atļauju savos vai pārstāvētās personas (sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) datos. Ja vēlaties iesniegt iesniegumu par pārstāvēto personu, jānorāda pārstāvības veids un personai Latvijas Republikā piešķirtais personas kods;
- vai vēlaties aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistra datos par aizliegumu vai atļauju;
- iesnieguma sastādīšanas vieta (Latvijā – pilsēta/novads vai ārzemēs - Valsts);
- elektroniskā pasta adrese un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Turpināt".

3. Tiek attēlota sagatavotā iesnieguma forma, kas gatava parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu, izmatojot pogu “Parakstīt ar laika zīmogu”.

4. Sagatavotā iesnieguma datnē netiek apstrādāti un ņemti vērā pievienotie .edoc vai .pdf faili. Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizēta informācija tikai no uzģenerētā iesnieguma datnes.

5. Pēc dokumenta elektroniskās parakstīšanas jānospiež spiedpoga “Turpināt”. Pakalpojuma rezultātā tiek norādīts vai Jūsu iesniegums ir saņemts un ziņas ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, ko iespējams pārbaudīt, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”.

6. Datu aizsardzības nolūkos, ieteicams nesaglabāt datus svešā vai citām personām pieejamā datorā vai datu nesējā.

7. Pēc e-pakalpojuma izmantošanas jānospiež spiedpoga “Beigt”.
E-pakalpojuma izmantošanas informācija ar e-pakalpojumam piešķirtu identifikācijas numuru (piemēram, TR-1000), uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama lietotāja profilā (<VĀRDS UZVĀRDS>, portāla labajā augšējā stūrī) sadaļā “E-pakalpojumi”.

Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.