1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

5. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts sadaļā ""E-pakalpojumi"" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

6. Tiek atvērta datu ievadforma, kurā jānorāda:

6.1. persona , kurai vēlaties reģistrēt dzīvesvietu. Ja vēlaties reģistrēt pārstāvētās personas (sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) dzīvesvietu, tad norādiet pārstāvības veidu un personas kodu pārstāvētai personai formātā NNNNNN-NNNNN;

6.2. reģistrējamā dzīvesvietas adrese, laukā „Valsts” no piedāvātā valstu saraksta izvēloties valsti un pārējo adreses daļu ievadot teksta veidā latīņu alfabētiskajā rakstībā laukā „Adrese”. Norādītajai adresei jābūt pilnīgai un norādītai atbilstoši attiecīgās valsts adresācijas un pasta adreses noformēšanas noteikumiem, lai vajadzības gadījumā persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pārvaldību un saņemtu pasta sūtījumus;

6.3. iesnieguma sastādīšanas vieta- administratīvās teritorijas, kurā pašlaik atrodaties, oficiālais nosaukums lokatīvā;

6.4. Iesnieguma iesniedzēja e-pasta adrese (lauks sākotnēji aizpildīts ar „Personīgajā informācijā” norādītajām ziņām).

7. Pēc datu ievadīšanas nospiediet spiedpogu "Reģistrēt".

8. Tiek attēlota iesnieguma apstiprināšanas forma, kurā pieejama saite, ar kuru var atvērt datni ar automātiski sagatavoto iesniegumu. Pārbaudiet iesniegumā iekļauto datu pareizību.
• Ja lietotājs ir autentificējies portālā ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, lai iesniegtu iesniegumu, nospiediet spiedpogu „Iesniegt”. Lai labotu datus, nospiediet spiedpogu „Atgriezties”.
• Ja lietotājs ir autentificējies portālā ar elektroniskā paraksta viedkarti, lai iesniegtu iesniegumu, nospiediet spiedpogu „Parakstīt un iesniegt”. Tiek atvērta dokumentu parakstīšanas sīklietotne, kurā tiek attēlots no lietotāja ievadītajiem datiem automātiski sagatavots parakstāmais iesniegums. Lai izmantotu sīklietotni, lietotāja datorā jābūt uzinstalētai jaunākajai JAVA aplikācijai (bezmaksas instalācija pieejama šeit: „http://www.java.com/en/download/index.jsp”). Dokuments ir jāparaksta ar elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Lai iesniegtu parakstīto iesniegumu, nospiediet spiedpogu „Iesniegt”. Lai labotu datus, nospiediet spiedpogu „Atcelt”.
Ja Jums šī pakalpojuma ietvaros nav izdevies elektroniski parakstīt dokumentu, lūdzu, rakstiet uz e-pastu portals@vraa.gov.lv!

9. Pēc spiedpogas „Iesniegt” nospiešanas iesniegums tiek nosūtīts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un ziņas tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā. Veiksmīgas pakalpojuma izpildes gadījumā lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums „Jūsu iesniegums ir saņemts, ziņas ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā"".

10. Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas Jūsu iesniegtais dokuments netiks saglabāts pakalpojuma datos sadaļā „E-pakalpojumi”. Ja vēlaties, lai dokuments Jums būtu pieejams pēc pakalpojuma pabeigšanas, pirms spiedpogas „Iesniegt” nospiešanas saglabājiet to datorā vai citā datu nesējā. Datu aizsardzības nolūkos ieteicams nesaglabāt datni svešā vai citām personām pieejamā datorā vai datu nesējā.  

11. Lietotājiem, kuri iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pakalpojuma ietvaros sagatavotais dokuments tiek automātiski saglabāts lietotāja datora direktorijā „Temp”. Beidzot darbu, ieteicams dokumentu no šīs direktorijas izdzēst, lai tas nebūtu pieejams citiem datora lietotājiem.

12. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.