1. Lai saņemtu e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem.
2. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot “Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem”, nospiediet pogu “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.
3. Lai iesniegtu pieteikumu izglītības resursam, secīgi izpildiet e-pakalpojuma soļos paredzētās darbības:

1. solis - Profila izvēle

Izvēlieties lomu, ar kuru reģistrēsiet resursa pieteikumu:
1. Vecāks vai aizbildnis var reģistrēt pieteikumu par saviem bērniem, kas mācās izglītības iestādē
2. Pilngadīgs izglītojamais, kas mācās kādā no izglītības iestādēm, var reģistrēt pieteikumu par sevi.
3. Izglītības iestādes darbinieks var reģistrēt pieteikumu par sevi

Bērna aizbildniecības fakts tiek pārbaudīts Valsts izglītības informācijas sistēmā, kas saņem datus no Fizisko personu reģistra. Ja pārbaude par aizbildniecības faktu ir veiksmīga, sistēma piedāvā reģistrēt pieteikumu norādītajam bērnam. Datus par aizbildņiem Fizisko personu reģistram sniedz Bāriņtiesa.

2. solis - Izglītības iestāde

Norādiet izglītības iestādi, kurai tiks adresēts Jūsu pieteikums. Ja Jūsu izglītības iestāde patlaban nepiedāvā pieteikties resursa saņemšanai, pieteikumu iestādei nav iespējams iesniegt.
Dati par izglītības iestādi tiek iegūti no Valsts izglītības informācijas sistēmas.  
Iesniegt resursa pieteikumu var tām valsts un pašvaldību izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamata un vidējās izglītības programmas, profesionālās pamatizglītības programmas, profesionālās vidējās izglītības programmas un arodizglītības programmas, kā arī citas programmas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 5.punktam.

3. solis - Statuss

Norādiet vai izglītojamais atbilst kādai no sociāli atbalstāmām sabiedrības grupām. Atbilstības gadījumā, izglītības iestādei ir tiesības piešķirt resursu, kas iegādāts sociāli atbalstāmām sabiedrības grupām. Izglītības iestādēs var tikt iegādāti dažāda veida resursi – tādi, kurus var izsniegt visiem izglītojamiem un tādi, kuru mērķa grupa ir sociāli mazāk aizsargātie izglītojamie.

4. solis - Resurss

Norādiet resursu, kuru vēlaties saņemt individuālai lietošanai ārpus iestādes. Sarakstā ir pieejami tikai tādi resursi, kuri tiek izsniegti Jūsu izglītības iestādē. Katrai izglītības iestādei ir tiesības noteikt resursus, kas ir pieejami izsniegšanai individuāli. Lūdzam ņemt vērā, ka izglītības iestāde ir tiesīga lemt par resursu izmantošanu tikai iestādes ietvaros un neizsniegt tos individuālai lietošanai ārpus izglītības iestādes.

5. solis - Dokumenti

Iepazīstieties ar dokumentiem, kas būs jāapstiprina, saņemot resursu. Resursa piešķiršanas gadījumā, dokumentu apstiprināšanu būs iespējams veikt šajā  e-pakalpojumā un tie nebūs jādrukā. Saņemot resursu izglītības iestādē, Jums ir jāizmanto savs viedtālrunis, planšetdators vai cita ierīce ar kuru pieslēgties latvija.gov.lv un apstiprināt resursa saņemšanu. Apstiprinot resursa saņemšanu elektroniski, Jūs ietaupīsiet savu un izglītības iestādes laiku un resursus kā arī veicināsiet dokumentu apriti digitālā veidā.

6. solis - Kontaktinformācija

Norādiet savu kontaktinformāciju, lai izglītības iestāde varētu sazināties ar Jums par resursa izsniegšanu, atgriešanu vai citiem ar resursu saistītiem jautājumiem.

7. solis - Pieteikums iesniegts

Pieteikums tiek iesniegts izglītības iestādei, kurai tas adresēts.

4.    Darbības pēc pieteikuma iesniegšanas:
4.1    Pieteikumu sarakstā Jūs varat sekot līdzi iesniegto pieteikumu statusam un veikt darbības ar tiem:  atvērt pieteikumu, atsaukt pieteikumu vai rediģēt pieteikuma kontaktinformāciju. Ja ir nepieciešams, Jūs varat izveidot jaunu pieteikumu.
4.2    Izglītības iestāde var lemt par resursa piešķiršanu, atteikšanu vai pieteikuma izskatīšanas atlikšanu – tas tiks attēlots kā pieteikuma statuss. Ja pieteikums ir statusā “Gatavs izsniegšanai”, tas nozīmē, ka izglītības iestāde ir gatava izsniegt pieprasīto resursu. Izglītības iestāde sazināsies ar Jums, lai vienotos par resursa saņemšanas kārtību. Saņemot resursu izglītības iestādē, Jums ir jāizmanto savs viedtālrunis, planšetdators vai cita ierīce ar kuru pieslēgties www.latvija.lv.  un, atverot pieteikumu, apstiprināt resursa saņemšanu. Tā rezultātā tiks sagatavoti pieņemšanas-nodošanas dokumenti.
4.3    Ja Jums izsniegtais resurss tiek nozaudēts vai nozagts, Jums ir jāinformē izglītības iestāde. To var veikt, atverot pieteikumu un iesniedzot notikušā aprakstu.
5.    Pieteikuma dati un to dzēšana. Pieteikums un ar to saistītie dokumenti tiks glabāti digitālā formā un arī turpmāk Jums būs pieejami, atverot pieteikumu. Kad atgriezīsiet resursu atpakaļ izglītības iestādei, pieteikums un ar to saistītie dokumenti būs pieejami 25 mēnešus un pēc tam automatizēti tiks dzēsti. Šajā termiņā tiks dzēsti arī atteiktie pieteikumi.