Aizpildot e-pakalpojumu, dati jāievada saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Pirms e-pakalpojuma uzsākšanas, lūdzu, sagatavot nepieciešamos dokumentus Nepieciešamie dokumenti

Normatīvie akti, kas nosaka Rīgas pašvaldības sniegto sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, skatīt šeit: “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”; “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”

1. Lai saņemtu e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem.

2. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot “Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem”, nospiediet pogu “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.

3. Tiek atvērts e-pakalpojuma pirmais solis “Informēšana par personas datu apstrādi”. Lai pārietu uz nākamo pakalpojuma soli, nepieciešams nospiest pogu “Esmu informēts”.

4. Pieteikuma otrajā solī “Vēsture” tiek attēlota iztikas līdzekļu deklarācijas pieteikumu vēsture par pēdējo mēnesi. Tiek attēloti iesniegumi, kurus iesniedzis pats pieteicējs un iesniegumi, kurus iesniegušas mājsaimniecības pārējās personas, norādot personu kā daļu no mājsaimniecības, par kuru tiek pildīta iztikas līdzekļu deklarācija. Ja iepriekš saglabāts pieteikuma melnraksts, tad to iespējams turpināt spiežot pogu “Turpināt pieteikumu”. Jaunu pieteikumu iespējams iesniegt ne biežāk kā reizi diennaktī.

5. Pieteikuma trešajā solī “Pieteikuma vispārīgā informācija” jānorāda iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanas mērķis (var atzīmēt vienu vai vairākus). Personas dati (personas kods, vārds, uzvārds un dzīvesvietas deklarētā adrese) aizpildās automātiski no valsts reģistru datiem un tos nav iespējams labot. Personai ar klasifikatora starpniecību ir jāizvēlas dzīves vietas faktiskā adrese (ja persona iesniedz jaunu pieteikumu, pievienotajām mājsaimniecības personām pie iesnieguma šis lauks nav rediģējams). Laukā “Paziņojumu saņemšanas kanāls” ir jāizvēlas viens vai abi iespējamie paziņojumu saņemšanas kanāli un attiecīgi zemāk jāaizpilda attiecināmie lauki “Telefons” un/vai “E-pasts”. Lai turpinātu pakalpojumu, nospiediet pogu “Tālāk”.

6. Pieteikuma ceturtajā solī “Mājsaimniecībā dzīvojošās personas” sadaļā “Mani Rīgas pilsētas pašvaldībā deklarētie nepilngadīgie bērni” tiek automātiski attēloti personas nepilngadīgo bērnu, kuru dzīvesvietas deklarētā adrese ir Rīgas pilsētas pašvaldībā, dati. Lietotājam ir jāatzīmē to bērnu dati, kuri jāiekļauj iztikas līdzekļu deklarācijā. Sadaļa “Pārējās mājsaimniecības personas” ir rediģējama vienīgi iztikas līdzekļu deklarācijas izveidotājam, kurš pievieno mājsaimniecībā dzīvojušās un iztikas līdzekļu deklarācijā iekļaujamās pilngadīgās personas. Svarīgi precīzi ievadīt šo personu datus (personas kods, vārds, uzvārds un dzimšanas datums), lai sasaistītu personas datus ar konkrētās iztikas līdzekļu deklarācijas pieteikumu. Uzmanību! Katrai pievienotai pilngadīgai personai ir jāautentificējas šajā e-pakalpojumā un jāveic nepieciešamās darbības iztikas līdzekļu deklarācijas pieteikuma sekmīgai iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā. Pieteikumā iekļautajai pilngadīgajai personai nav pieejams saraksts “Pārējās mājsaimniecības personas”. Lai turpinātu pakalpojumu, nospiediet pogu “Tālāk”.

7. Pieteikuma piektajā solī “Personas ienākumi” lietotājam ir jāaizpilda divas sadaļas “Ienākumi, kurus norāda par pēdējiem pilniem 3 kalendāra mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas” un “Ienākumi, kurus norāda par pēdējiem pilniem 12 kalendāra mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas”. Ja personas ienākumi ir atrodami valsts reģistros, tad tie attēlosies automātiski. Ja no reģistriem nav saņemti dati, tad lietotājs nospiežot pogu “Jauns ieraksts” norāda ienākumu veidu, summu un ienākumu saņemšanas mēnesi. Faktus apliecinošus dokumentus iespējams pievienot devītajā solī “Pielikuma dokumenti”. Ja nav ienākumu, tad jāpievieno ieraksts ar ienākuma veida vērtību “Nav ienākumu”. Lai turpinātu pakalpojumu, nospiediet pogu “Tālāk”.

8. Pieteikumu sestajā solī “Personas naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri” personai ir jānorāda skaidras naudas līdzekļu uzkrājumi un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestāžu maksājumu kontos vai pasta norēķinu sistēmā un piederošie vērtspapīri. Faktus apliecinošus dokumentus iespējams pievienot devītajā solī “Pielikuma dokumenti”. Uzņēmuma reģistra dati tiks attēloti automātiski. Lai turpinātu pakalpojumu, nospiediet pogu “Tālāk”.

9. Pieteikuma septītajā solī “Personai piederošie nekustamie īpaši” automātiski tiek attēloti dati no Zemesgrāmatas un Valsts zemes dienesta Kadastra reģistra. Ja sev piederošo nekustamo īpašumu neredzat reģistru datos, tad to pievienojiet, nospiežot pogu “Jauns ieraksts” un ievadot datus par nekustamā īpašuma veidu, nekustamā īpašuma platību un adresi. Faktus apliecinošus dokumentus iespējams pievienot devītajā solī “Pielikuma dokumenti”. Lai turpinātu pakalpojumu, nospiediet pogu “Tālāk”.

10. Pieteikuma astotajā solī “Personas transportlīdzekļi” tiek automātiski attēloti dati par personai piederošajiem vai valdījumā esošajiem transporta līdzekļiem no Ceļu satiksmes drošības direkcijas un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras reģistriem. Ja transportlīdzekli neredzat reģistru datos, tad to ir iespējams pievienot pašam, nospiežot pogu “Jauns ieraksts” un ievadot datus par transportlīdzekļa veidu, marku, izlaides gadu un pēdējo tehniskās apskates datumu. Faktus apliecinošus dokumentus iespējams pievienot devītajā solī “Pielikuma dokumenti”. Lai turpinātu pakalpojumu, nospiediet pogu “Tālāk”.

11. Pieteikuma devītajā solī “Pielikuma dokumenti” personai ir iespēja pievienot iepriekšējos soļos sniegto datu un faktu apliecinošus dokumentus (vai to skenētas kopijas) un pievienot aprakstus, kas nepieciešami iztikas līdzekļu deklarācijas datu apstrādei Rīgas Sociālā dienesta pusē. Lai turpinātu pakalpojumu, nospiediet pogu “Tālāk”.

12. Pieteikuma desmitajā solī “Pieteikuma pārskats un iesniegšana” tiek vēlreiz attēloti visi iekļautie dati iztikas līdzekļu deklarācijas pieteikumā. Ja nepieciešams precizēt datus, tad atgriezieties jebkurā no iepriekšējiem pieteikuma soļiem, nospiežot pogu “Labot” zem attiecīgās pārskata sadaļas vai attiecīgo ciparu pieteikuma soļu rindā lapas augšpusē. Lai iesniegtu iztikas līdzekļu deklarācijas pieteikumu, nospiediet pogu “Iesniegt”. Pēc pieteikuma iesniegšanas datus nav iespējams labot.

13. Pieteikuma vienpadsmitajā solī “Informatīvs paziņojums” persona saņem informāciju par e-pakalpojuma pieejamību vai izpildes statusu.