1. Lai saņemtu šo e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem.  
2. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem”, un jāspiež poga „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.  
3. Tiek atvērts e-pakalpojuma “Tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā” pirmais solis “Pieteikumu saraksts”.
4. Nospiežot uz pogas “Jauns pieteikums”, tiek atvērts e-pakalpojuma otrais solis, kurā lietotājam ir nepieciešams izvēlēties pašvaldību, kurā tiks iesniegts pieteikums. Pārejot uz pieteikuma nākamajiem soļiem, pašvaldību vairs nav iespējams mainīt.
5. Pieteikuma trešajā solī “Tirdzniecības organizators” jāievada pieteicēja dati un jāapstiprina iepazīšanās ar informāciju par personas datu apstrādi, lai varētu pāriet uz nākamo soli.
6. Pieteikuma ceturtajā solī “Pasākuma norises dati” jāaizpilda datu lauki “Pasākuma dati” , “Norises laiks” un "Pielikumā pievienojamie dokumenti". Atļautais pievienojamo datņu skaits katram veidam ir 20. Maksimālais vienas datnes izmērs ir 10 MB. Atļautie datņu formāti ir: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .edoc, .xml, .msg, .jpg, .jpeg, .png.  
7. Pieteikuma piektajā solī “Tirdzniecības dalībnieki” jāpārbauda pasākuma dati un jāpievieno Tirdzniecības dalībnieki.
7.1. lai pievienotu jaunu dalībnieku (fizisku personu) tabulā, jānospiež poga “Jauns dalībnieks”. Tiek atvērta jauna lapa, kur sadaļā “Personas tips” jāievada nepieciešamie dati un jāspiež poga “Meklēt”;
7.2. lai pievienotu jaunu dalībnieku (juridisku personu) tabulā, jānospiež poga “Jauns dalībnieks”. Tiek atvērta jauna lapa, kur sadaļā “Personas tips” jāievada nepieciešamie dati un jāspiež poga “Meklēt”;
7.3. sadaļā “Dalībnieka dati” jāievada vietu skaits;
7.4. sadaļā “Sortiments” jāizvēlas sortiments no klasifikatora. Lai pievienotu sortimentu sarakstam, jāizvēlas nepieciešamo preču grupu vai apakšgrupu, jāieraksta preces nosaukums un jānospiež poga “Pievienot”. Kad dalībnieka dati ir ievadīti, jānospiež poga “Pievienot” lapas lejasdaļā, lai pievienotu dalībnieka ierakstu dalībnieku tabulā.
8. Lai iesniegtu pieteikumu, jānospiež poga “Iesniegt”. Pieteikums tiek iesniegts un atspoguļots e-pakalpojuma pirmajā solī “Iesniegumu saraksts” ar statusu “Iesniegts”.
9. Katrā pieteikuma solī ir iespējams veikt pieteikuma melnraksta saglabāšanu, nospiežot pogu “Saglabāt melnrakstu”. Pēc saglabāšanas tiek atrādīts paziņojums, ka pieteikums ir sekmīgi saglabāts. Tad nospiežot pogu “Pārtraukt” un apstiprinot darbību modālajā logā, lietotājs tiek pārvirzīts uz e-pakalpojuma 1.soli, kur saglabāts melnraksts tiek atrādīts statusā “Sagatavošanā”. Melnrakstu ir iespējams dzēst, nospiežot pogu “Dzēst”. Lai turpinātu melnraksta aizpildīšanu un iesniegšanu, jānospiež pogu “Turpināt”.
10. Nospiežot uz pogas “Uzsākt e-pakalpojuma izpildi”, tiek atvērts e-pakalpojuma “Tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā” pirmais solis “Iesniegumu saraksts”. Tiek attēloti visi lietotāja iesniegtie “Tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā” e-pakalpojuma pieteikumi, kas iepriekš ir iesniegti pašvaldībā vai saglabāti kā melnraksti.
10.1. Ja pieteikums ir statusā “Precizēšana”, kolonnā “Darbības” tiek atrādīta poga “Precizēt”, kas atver modālo logu. Tajā tiek atrādīts pieprasītais precizējums un lietotājs var ierakstīt komentāru un/vai pievienot datnes. Nospiežot pogu “Nosūtīt”, precizējums tiek nosūtīts pašvaldībai un pieteikuma statuss mainās uz “Precizēts”.
10.2. Ja pieteikums ir statusā “Gaida apmaksu”, tad kolonnā “Summa (EUR)” tiek atrādīta summa, ko lietotājam jāsamaksā.