1. Lai saņemtu šo e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem.
2. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem”, un jāspiež poga „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.
3. Tiek atvērts e-pakalpojuma “Tirdzniecības atļaujas pašvaldības noteiktajās pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās” pirmais solis “Pieteikumu saraksts”.
4. Nospiežot uz pogas “Jauns pieteikums”, tiek atvērts e-pakalpojuma otrais solis, kurā lietotājam ir nepieciešams izvēlēties pašvaldību, kurā tiks iesniegts pieteikums. Pārejot uz pieteikuma nākamajiem soļiem, pašvaldību vairs nav iespējams mainīt.
5. Pieteikuma trešajā solī “Tirdzniecības dalībnieks” jāievada pieteicēja dati un jāapstiprina iepazīšanās ar informāciju par personas datu apstrādi, lai varētu pāriet uz nākamo soli.
6. Pieteikuma ceturtajā solī “Tirdzniecības vietas dati” jāaizpilda nepieciešamie datu lauki “Tirdzniecības vieta un laiks”, "Tirdzniecības vietas iekārtojums" un "Pielikumā pievienojamie dokumenti". Atļautais pievienojamo datņu skaits katram veidam ir 20. Maksimālais vienas datnes izmērs ir 10 MB. Atļautie datņu formāti ir: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .edoc, .xml, .msg, .jpg, .jpeg, .png.
7. Pieteikuma piektajā solī “Sortiments” jāpārbauda “Atļaujas dati”, “Personas statuss” un jānorāda “Sortiments”. Lai pievienotu sortimentu sarakstam, jāizvēlas nepieciešamo preču grupu vai apakšgrupu, jāieraksta preces nosaukums un jānospiež poga “Pievienot”.
8. Lai iesniegtu aizpildītu pieteikumu, jānospiež poga “Iesniegt”. Pieteikums tiek iesniegts un tiek atspoguļots e-pakalpojuma pirmajā solī ar statusu “Iesniegts”.
9. E-pakalpojuma aizpildīšanas laikā iespējams veikt pieteikuma melnraksta saglabāšanu, nospiežot pogu “Saglabāt melnrakstu”. Pēc saglabāšanas tiek atrādīts paziņojums, ka pieteikums ir sekmīgi saglabāts. Nospiežot pogu “Pārtraukt” un apstiprinot darbību modālajā logā, lietotājs tiek pārvirzīts uz e-pakalpojuma 1. soli, kur saglabāts melnraksts tiek atrādīts statusā “Sagatavošanā”.
10. Nospiežot uz pogas “Uzsākt e-pakalpojuma izpildi”, tiek atvērts e-pakalpojuma pirmais solis “Iesniegumu saraksts”.
11. Tiek attēloti visi lietotāja iesniegti e-pakalpojuma pieteikumi, kas iepriekš ir iesniegti pašvaldībā vai saglabāti kā melnraksti. Katram pieteikumam tiek atrādīta tā aktuāla informācija:
11.1. ja pieteikums ir statusā “Precizēšana”, kolonnā “Darbības” tiek atrādīta poga “Precizēt”, kas atver modālo logu. Tajā tiek atrādīts pieprasītais precizējums un lietotājs var ierakstīt komentāru un/vai pievienot datnes. Nospiežot pogu “Nosūtīt”, precizējums tiek nosūtīts pašvaldībai un pieteikuma statuss mainās uz “Precizēts”.
11.2. ja pieteikums ir statusā “Gaida apmaksu”, tad kolonnā “Summa (EUR)” tiek atrādīta summa, ko lietotājam jāsamaksā.