1. Lai saņemtu šo e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem.
2. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem”, un jāspiež poga „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.
3. Tiek atvērts e-pakalpojuma “Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā” pirmais solis “Pieteikumu saraksts”.  
4. Nospiežot uz pogas “Jauns pieteikums”, tiek atvērts e-pakalpojuma otrais solis "Pašvaldība", kur nepieciešams izvēlēties pašvaldību, kurā iesniegt pieteikumu. Pārejot uz pieteikuma nākamajiem soļiem, pašvaldību vairs nav iespējams mainīt.  
5. Pieteikuma trešajā solī “Pakalpojuma pieteicējs” jāievada pieteicēja dati un jāapstiprina iepazīšanās ar informāciju par personas datu apstrādi, lai varētu pāriet uz nākamo soli.  
6. Pieteikuma ceturtajā solī “Bērna norādīšana” tiek atrādīti pakalpojuma pieteicēja nepilngadīgie bērni un pakalpojuma pieteicējam jāizvēlas bērns, kuru pieteikt pirmsskolas iestādes rindā.  Ja pakalpojuma pieteicējs ir aizbildnis, tad nepieciešams atzīmēt pazīmi “Aizbildnis”, ievadīt bērna personas kodu un nospiest pogu “Meklēt aizbildniecībā esošu bērnu”. Tiks veikta aizbildniecības fakta pārbaude.  
7. Pieteikuma piektajā solī “Iestādes izvēle” jāizvēlas izglītības iestāde, kurā pieteikt bērnu rindā. Izglītības iestāžu sarakstā ir iespējams atzīmēt tikai vienu izglītības iestādi.  Sadaļā “Informācija iestādei” jānorāda nepieciešamā informācija.
8. Lai iesniegtu pieteikumu, jānospiež poga “Iesniegt”. Pieteikums tiek iesniegts pašvaldībā, kur notiks tā tālāka apstrāde.
9. E-pakalpojuma aizpildīšanas laikā iespējams veikt pieteikuma melnraksta saglabāšanu, nospiežot pogu “Saglabāt melnrakstu”. Pēc saglabāšanas tiek atrādīts paziņojums, ka pieteikums ir sekmīgi saglabāts. Nospiežot pogu “Pārtraukt” un apstiprinot darbību modālajā logā, lietotājs tiek pārvirzīts uz e-pakalpojuma pirmo soli, kur pieejams saglabātais melnraksts. Melnrakstu ir iespējams dzēst, nospiežot pogu “Dzēst”, vai turpināt tā aizpildi, nospiežot pogu “Turpināt”.  
10. E-pakalpojuma pirmajā solī “Pieteikumu saraksts” tiek attēloti visi pieteikumi un to aktuālie statusi.   Nospiežot pogu “Atvērt” tiek atvērta pieteikuma kartiņa, kas satur pieteikuma informāciju.  Pakalpojuma pieteicējs:
10.1.  var mainīt kontaktinformāciju un vēlamo mācību uzsākšanas  datumu. Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga “Saglabāt”. Lai izietu no modāla loga bez izmaiņu saglabāšanas, jānospiež poga “Aizvērt”.  
10.2. var anulēt pieteikumu, nospiežot pogu “Anulēt pieteikumu”.
10.3. var precizēt pieteikumu, ja pieteikums ir statusā “Precizēšana”, kolonnā “Darbības” tiek atrādīta poga “Precizēt”, kas atver modālo logu. Tajā tiek atrādīts pieprasītais precizējums, kur var ierakstīt komentāru un/vai pievienot datnes. Nospiežot pogu “Nosūtīt”, precizējums tiek nosūtīts pašvaldībai.