1.   Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama e-pakalpojumu sarakstā, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.  
2. Uzsākot e-pakalpojumu nepieciešams autentificēties izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.  
3. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, jāiepazīstas un jāapstiprina e-pakalpojuma lietošanas noteikumi, atzīmējot „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem”.  
4. E-pakalpojuma pirmajā solī “Pieteikumu saraksts” tiek attēloti lietotāja iesniegtie e-pakalpojuma “Koku ciršana atļaujas izsniegšana” pieteikumi Latvija.lv.  
5. Atverot “Jauns pieteikums”, tiek atvērts e-pakalpojuma otrais solis, kurā lietotājam ir nepieciešams izvēlēties pašvaldību, kurā tiks iesniegts pieteikums. Pārejot uz pieteikuma nākamajiem soļiem, pašvaldību vairs nav iespējams mainīt. Izvēloties konkrētu pašvaldību e-pakalpojuma izpildes soļi un ievaddati var atšķirties.     
6. Pieteikuma trešajā solī “Pakalpojuma pieteicējs” norāda pieteicēja datus un apstiprina iepazīšanos ar informāciju par personas datu apstrādi. No šī soļa ir iespējams veikt pieteikuma melnraksta saglabāšanu, nospiežot pogu “Saglabāt melnrakstu”. Pēc saglabāšanas tiek atrādīts paziņojums, ka “Izmaiņas veiksmīgi saglabātas”. Tad nospiežot pogu “Pārtraukt” un apstiprinot darbību modālajā logā, lietotājs tiek pārvirzīts uz e-pakalpojuma pirmo soli, kur saglabāts melnraksts tiek atrādīts statusā “Sagatavošanā”. Melnrakstu ir iespējams dzēst, nospiežot pogu “Dzēst”, bet, lai turpinātu melnraksta aizpildīšanu un iesniegšanu, jānospiež pogu “Turpināt”.  
7. Atverot pieteikuma ceturto soli "Pieteikuma dati" jānorāda nepieciešamā informācija par "Cērtamiem kokiem" atverot "Jauns ieraksts". Papildus jānorāda "Skaitu" atverot "Jauns ieraksts" un jānospiež poga “Pievienot”. Sadaļā “Pieteikuma dati” tiek veidots attiecīgs ieraksts. Ja ir nepieciešamība norādīt informāciju par cērtamiem kokiem citā adresē, var pievienot vēl vienu ierakstu, nospiežot pogu “Jauns ieraksts” un atkārtojot iepriekš aprakstītās darbības. Nospiežot pogu “Iesniegt”, pieteikums tiek saglabāts un iesniegts pašvaldībā, kur turpināsies tā apstrāde.   
8. Atkarībā no katras pašvaldības Pieteikumiem ir vairāki statusi:  
    8.1. ja pieteikums ir statusā “Precizēšana”, kolonnā “Darbības” tiek atrādīta poga “Precizēt”, kas atver modālo logu. Tajā tiek atrādīts pieprasītais precizējums un lietotājs var ierakstīt komentāru un/vai pievienot datnes. Nospiežot pogu “Nosūtīt”, precizējums tiek nosūtīts pašvaldībai un pieteikuma statuss mainās uz “Precizēts”;  
    8.2. Ja pieteikums ir statusā “Gaida apmaksu”, tad kolonnā “Summa (EUR)” tiek atrādīta summa, ko lietotājam jāsamaksā nospiežot pogu ”Maksājums”;  
    8.3. Ja pieteikums ir statusā “Apstiprināts”, tad Dokumentu sarakstā tiks attēlota “Izsniegtas atļaujas” datne.