1. Lai saņemtu e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem.
2. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem”, un jāspiež poga „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.  
3. Tiek atvērts e-pakalpojuma “Koku ciršanas atļaujas izsniegšana” pirmais solis “Pieteikumu saraksts”.  
4. Atverot “Jauns pieteikums”, tiek atvērts e-pakalpojuma otrais solis, kurā lietotājam ir nepieciešams izvēlēties pašvaldību, kurā tiks iesniegts pieteikums. Pārejot uz pieteikuma nākamajiem soļiem, pašvaldību vairs nav iespējams mainīt.  
5. Pieteikuma trešajā solī “Pakalpojuma pieteicējs” jānorāda pieteicēja dati un jāapstiprina iepazīšanās ar informāciju par personas datu apstrādi, lai varētu pāriet uz nākamo soli.  
6. Atverot pieteikuma ceturto soli "Pieteikuma dati" jānorāda nepieciešamā informācija par "Cērtamiem kokiem" atverot "Jauns ieraksts". Papildus jānorāda "Skaitu" atverot "Jauns ieraksts" un jānospiež poga “Pievienot”. Sadaļā “Pieteikuma dati” tiek veidots attiecīgs ieraksts. Ja ir nepieciešamība norādīt informāciju par cērtamiem kokiem citā adresē, var pievienot vēl vienu ierakstu, nospiežot pogu “Jauns ieraksts” un atkārtojot iepriekš aprakstītās darbības. Nospiežot pogu “Iesniegt”, pieteikums tiek saglabāts un iesniegts pašvaldībā, kur turpināsies tā apstrāde.  
Informācija par pieteikumu:
a. Ja pieteikums "Pietiekumu sarakstā" ir statusā “Precizēšana”, kolonnā “Darbības” tiek atrādīta poga “Precizēt”, kas atver modālo logu. Tajā tiek atrādīts pieprasītais precizējums un lietotājs var ierakstīt komentāru un/vai pievienot datnes.  
b. Nospiežot pogu “Nosūtīt”, precizējums tiek nosūtīts uz pašvaldību un pieteikuma statuss mainās uz “Precizēts”.  
c. Ja pieteikums ir statusā “Gaida apmaksu”, tad kolonnā “Summa (EUR)” tiek atrādīta summa, ko lietotājam jāsamaksā.