1. Lai saņemtu šo e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Detalizēta informācija par autentificēšanos pieejama Portāla augšējās izvēlnes sadaļā „Palīdzība”.

2. Pēc autentificēšanās lietotājs uzsāk e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

3. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz ekrānpogas „Tālāk”.

4. Tiek atvērta forma, kurā jānorāda persona, par kuru informācija tiks pieprasīta. Jāizvēlas persona un jānoklikšķina ekrānpoga „Tālāk”.

5. Tiek atvērta forma, kurā jānorāda periods, par kuru vēlaties saņemt datus: „Datums no: (sākuma datums) ” un „Datums līdz: (beigu datums)”. Visērtāk to darīt, uzklikšķinot uz kalendāra, kas atrodas pie datu ievades lauka vai izvēlēties iespēju pārskata sagatavošanai: “Iepriekšējais mēnesis”, “No šī gada sākuma” vai “Par iepriekšējo gadu”. Lai turpinātu pieprasījuma veikšanu, uzklikšķina uz pogas "Atlasīt".

6. Pēc datu pieprasījumu veiksmīgas apstrādes, saraksta veidā tiek attēlots  pakalpojuma rezultāts – informācija apkopotā veidā par izvēlēto laika periodu par:

1)Pieejamiem atvieglojumiem (atvieglojuma nosaukums, apmērs, pamatojums, termiņš, atvieglojuma devējs un citi nosacījumi);

2)Aktīvajiem identifikācijas līdzekļiem (informācija par identifikācijas līdzekli, ar kuru iespējams pieprasīt un saņemt atvieglojumu);

3)Vēsturiskajiem atvieglojumiem  (atvieglojuma nosaukums, apmērs, pamatojums, termiņš, atvieglojuma devējs un citi nosacījumi).

Visu pakalpojuma rezultātu var lejupielādēt, noklikšķinot uz ekrānpogas “Saglabāt visu” vai izvēloties lejupielādēt informāciju tikai par atsevišķu atvieglojumu, uzklikšķinot uz ekrānpogas “Sagatavot izdruku”. 

7. Lai varētu atvērt datni, PDF formātā datorā jābūt instalētai jaunākajai Adobe Acrobat Reader programmas versijai (bezmaksas instalācija pieejama http://www.adobe.com/ ).

8. Pēc informācijas saņemšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, rezultātu formā uzklikšķinot uz ekrānpogas „Pabeigt e-pakalpojumu”.

9.  Par neprecizitātēm un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdu pieteikuma formu, kas pieejama, pakalpojuma rezultāta ekrānformas apakšējā daļā, nospiežot uz hipersaites „Lai piereģistrētu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.