1. Lai saņemtu šo e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Detalizēta informācija par autentificēšanos pieejama Portāla augšējās izvēlnes sadaļā „Palīdzība”.

2Pēc autentificēšanās lietotājs uzsāk e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

3Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz ekrānpogas „Tālāk”.

4Tiek atvērta forma, kurā jānorāda persona, par kuru informācija tiks pieprasīta. Jāizvēlas persona un jānoklikšķina ekrānpoga „Tālāk”.

5Tiek atvērta forma, kurā jānorāda periods, par kuru vēlaties saņemt datus: „Datums no: (sākuma datums) ” un „Datums līdz: (beigu datums)”. Visērtāk to darīt, uzklikšķinot uz kalendāra, kas atrodas pie datu ievades lauka vai izvēlēties iespēju pārskata sagatavošanai: “Iepriekšējais mēnesis”, “No šī gada sākuma” vai “Par iepriekšējo gadu”. Lai turpinātu pieprasījuma veikšanu, uzklikšķina uz pogas "Meklēt".

6Pēc datu pieprasījumu veiksmīgas apstrādes, saraksta veidā tiek attēlots  pakalpojuma rezultāts – informācija apkopotā veidā par izmantotajiem atvieglojumiem par izvēlēto laika periodu (atvieglojuma izpildes laiks, identifikācijas līdzeklis, veids, vieta, atvieglojuma summa, tirgotājs u.c.). Pakalpojuma rezultātu var lejupielādēt, noklikšķinot uz saites “Saglabāt PDF”. 

7Lai varētu atvērt datni PDF formātā, datorā jābūt instalētai jaunākajai Adobe Acrobat Reader programmas versijai (bezmaksas instalācija pieejama http://www.adobe.com/ ).

8Pēc informācijas aplūkošanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz ekrānpogas „Tālāk” un izvēloties:

1) Lejupielādēt pakalpojuma rezultātu, noklikšķinot uz saites “Saglabāt PDF” un pēc tam noklikšķinot uz ekrānpogas “Beigt” vai

2) Spiežot uz ekrānpogas “Pieprasīt ziņas par nākamo personu”, lietotājs tiek atgriezts uz e-pakalpojuma izpildes sākumekrānu.

9Par neprecizitātēm un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdu pieteikuma formu, kas pieejama, pakalpojuma rezultāta ekrānformas apakšējā daļā, nospiežot uz hipersaites „Pieteikt e-pakalpojuma kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.