E-pakalpojums pieejams tikai ar juridiskās personas vai pilnvarotās personas autentifikāciju.

Lai pilnvarotu fizisku personu šī e-pakalpojuma izpildei, jāizpilda e-pakalpojums "Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā".

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.