Uzmanību!

E-pakalpojumu juridiskas personas vārdā var izpildīt tikai konkrētās juridiskās personas pārstāvēt tiesīga fiziska persona. Lai uzsāktu un izpildītu e-pakalpojumu, personai portālā https://latvija.gov.lv ir jāautentificējas ar kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļi, tas ir, droša elektroniskā paraksta viedkarti (eParaksts), elektroniskās identifikācijas karti (eID) vai ar eParaksts Mobile identifikācijas līdzekli.

Sastādot pilnvarojumu, būs nepieciešams norādīt informāciju par personu, kuru vēlaties pilnvarot (vārds, uzvārds un personas kods).

1.Lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi, lietotājam portālā https://latvija.gov.lv ir jābūt autentificētam kā juridiskas personas parakstīt tiesīgai amatpersonai.

2. Lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi, vispirms ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem, iepazīšanās jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Turpināt”.

3. Pakalpojuma izpildes laikā tiks attēloti pakalpojuma izpildes soļi, kuros būs informācija par katrā solī veicamajām darbībām un lauki nepieciešamo datu ievadīšanai.

4. Nākošajā e-pakalpojuma izpildes solī ir jāizvēlas viena no iespējamām darbībām - “Jauna pilnvarojuma izveide”, “Pilnvarojuma maiņa” vai “Pārtraukt pilnvarojumu”. Gadījumos, ja pilnvarojuma stāšanās spēkā nodrošināšanai ir nepieciešams vairāk kā viens amatpersonas paraksts, nākošajiem šīs juridiskās personas pārstāvjiem šajā solī ir jāizvēlas parakstu pievienošana jau uzsāktam pilnvarojumam un jāizvēlas ceturtā darbība “Parakstīt, atsaukt, mainīt pilnvarojumu”.

5. Nākošajā e-pakalpojuma izpildes solī ir jāievada informācija par personu, kuru vēlaties pilnvarot (vārds, uzvārds un personas kods).

6. Nākošajā e-pakalpojuma izpildes solī ir jānorāda sastādāmā pilnvarojuma derīguma termiņš un jāizvēlas pilnvarojuma priekšmets no pieejamajiem veidiem – izpildīt norādītos e-pakalpojumus juridiskas personas vārdā un/vai piekļūt norādītajām informācijas sistēmām un/vai to moduļiem.

7. Pēc visu nepieciešamo datu ievades un pārejas uz e-pakalpojuma izpildes pēdējo soli, būs iespējams lejupielādēt vēl neapstiprināto pilnvarojuma dokumentu, vai to apstiprināt, nospiežot pogu “Apstiprināt”. Pēc apstiprinājuma pievienošanas pilnvarojuma dokumentu ar tam pievienoto informāciju par apstiprinātāju un apstiprinājuma pievienošanas laikiem būs iespējams lejupielādēt, sekojot e-pakalpojumā attēlotajai hipersaitei.

Svarīgi!

E-pakalpojuma ietvaros veidojot pilnvarojumu juridiskas personas vārdā, pilnvarojums stāsies spēkā tikai tad, ja to būs apstiprinājuši minimālais nepieciešamas konkrētās juridiskās personas paraksta tiesīgo pārstāvju skaits, atbilstoši Uzņēmumu reģistrā pieejamajai informācijai par konkrēto juridisko personu, tās pārstāvjiem, to tiesībām un ieņemamajiem amatiem.

To, vai pilnvarojums būs derīgs un stāsies spēkā, vai arī tā spēkā stāšanās nodrošināšanai ir nepieciešami papildus apstiprinājumi, e-pakalpojums nosaka automātiski, t.i., visu nepieciešamo informāciju par konkrēto juridisko personu e-pakalpojums izgūst no Uzņēmuma reģistra vestajiem reģistriem.